Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 14. zasadnutie OZ dňa 13.11.2023

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. Príloha
 4. Kontrola uznesení za III. štvrťrok 2023
  1. Príloha
 5. Správa HK z kontroly evidencie zmlúv napojených na verejný vodovod a kanalizáciu
  1. Príloha
 6. Správa HK z kontroly príjmov, výnosov, výdavkov a nákladov za vodné a stočné
  1. Príloha
 7. Návrh VZN Obce Markušovce č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  1. Príloha
 8. Návrh VZN obce Markušovce č. ....../2023, ktorým sa mení prevádzkový poriadok pohrebísk v obci a prevádzkový poriadok Domu smútku.
  1. Príloha
 9. Návrh VZN Obce Markušovce č. ...../2023 o financovaní originálnych kompetencií obce Markušovce na úseku školstva.
  1. Príloha VZN
  2. Príloha Nariadenie vlády
  3. Príloha Link
  4. Príloha tabuľka
 10. Návrh VZN Obce Markušovce č. ...../2023 o prideľovaní bytov a nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce Markušovce
  1. Príloha
 11. Návrh VZN Obce Markušovce č. ......../2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  1. Príloha
 12. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5822PF – „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce“
  1. Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
  3. Príloha č. 3
  4. Príloha č. 4
  5. Príloha č. 5
  6. Príloha č. 6
 13. Zverenie majetku „Vybavenie MŠ, gastro-technológie jedálne MŠ,“ do správy ZŠ s MŠ ulica Školská 16, Markušovce
  1. Príloha
 14. Návrh na 10. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce
  1. Príloha
 15. Návrh na 12. zmenu rozpočtu obce Markušovce
  1. Príloha rozpočet
 16. Voľba hlavného kontrolóra obce Markušovce
 17. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 18. Záver            

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_12_Príloha_č_6_Rozpočet - Štofan Veľkosť: 200.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_10_Návrh VZN o prideľovaní bytov ... Veľkosť: 3.13 MB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_12_Príloha_č_3_Rozpočet - Krycí list Veľkosť: 20.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_12_Príloha_č_2_Rozpočet - práce naviac Veľkosť: 34.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_12_Príloha_č_1_Dodatok č. 2 Veľkosť: 50.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_12_Príloha_č_5_Rozpočet - Odorínska ul. Veľkosť: 85.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_12_Príloha_č_4_Rozpočet - Hamrisko Veľkosť: 170.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_10_DS_návrh na VZN byty Veľkosť: 150.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_12_DS_Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zmluva o dielo č. 5822PF Veľkosť: 180.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Bod č_9_Priloha_Nariadenie vlády_668_2004_zz_20230101 financovanie OK Veľkosť: 835.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_4_DS_Materiál do OZ navrh uznesenia 13112023 Veľkosť: 150.2 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2023
Bod č_6_DS_Materiál do OZ navrh uznesenia 13112023 Veľkosť: 152.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2023
Bod č_6_Správa z kontroly príjmov, výnosov a výdavkov, nákladov vodné stočné do OZ 09112023 Veľkosť: 233.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2023
Bod č_4_57. správa kontroly uznesení do OZ 13.11.2023 Veľkosť: 189.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2023
Bod č_14_Dôvodová-správa k 10. zmene ZŠsMŠ Veľkosť: 189.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2023
Bod č_15_Dôvodová-správa-k 12.zmena rozpočtu Veľkosť: 192.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2023
Bod č_14_ZŠ s MŠ - 10. zmena rozpočtu Veľkosť: 523.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2023
Bod č_15_Príloha_12 zmena rozpočtu OcU Veľkosť: 2.78 MB Formát: pdf Dátum: 11.11.2023
Bod č_8_DS VZN pohrebisko 2 Veľkosť: 221.7 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_9_Príloha_Link na aktuálne informácie MŠ pre financovanie OK obce jednotkový koeficient Veľkosť: 88.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_9_Tabuľka maximálnej ceny VZN financovanie OK škôl Veľkosť: 100.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_7_DS_Návrh VZN o určení miesta a času Veľkosť: 141.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_5_DS Materiál do OZ kontrola zmlúv VS Veľkosť: 152.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_13_DS_Zverenie majetku Vybavenie MŠ, gastro-technológie jedálne MŠ, do správy ZŠ s MŠ ulica Školská 16, Markušovce Veľkosť: 152.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_11_DS_Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku Veľkosť: 150 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_5_Správa z kontroly zmluv vodné, stočné pre OZ Veľkosť: 173.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_13_Zmluva Prevod správy - Vybavenie MŠ, gastro-technológie jedálne MŠ Veľkosť: 207 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_3_DS_Materiál Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 152.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_9_DS VZN financovanie OK Veľkosť: 215.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_3_Príloha Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 268.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_11_VZN č dane a poplatky po uprave ver.03 final na zverejnenie. Veľkosť: 298 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 587.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_8_Návrh VZN pohrebiská obce v 18_9_2023 Veľkosť: 425.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_7_Návrh VZN ... 2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ Vyvesené Veľkosť: 502.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_2_Schválenie NH a O Veľkosť: 577.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023
Bod č_9_návrh VZN obce Markušovce o financovaní OK v školstve 2023 návrh Veľkosť: 787.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023