Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 16.3.2023

Markušovce  08. 03. 2023         

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 16. 03. 2023 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení od 9.2.2023
 4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č. 1/2023, o zriadení Elokovaného pracoviska, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce a o zriadení Školskej jedálne, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce
 5. Návrh na schválenie zámeru prevodu časti pozemku CKN 3483/1
 6. Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemkov CKN 1830/3, 1830/4, 1830/10, 1830/11, 1831/1, 1834/1, 1834/3
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov pre Blaumont s.r.o. , Brunské 478, Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Roma Markušovce o. z.
 11. Potvrdenie o cene vody vydané podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z.
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Objednávke č. 18/2300001 zo dňa 09. 01. 2023 na predmet zákazky Gastro technológie pre školskú jedáleň MŠ medzi týmito zmluvnými stranami: Obec Markušovce a Gastro Vrábeľ, s. r. o.
 13. Správa z z kontroly kalkulácie ceny stravy v školskej jedálni ZŠsMŠ Markušovce a príjmov a výdavkov na stravu, vrátane MŠ
 14. Návrh na druhú zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16, Markušovce
 15. Návrh na druhú zmenu rozpočtu Obce Markušovce
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver                                

                                                                                                                                                    Peter FULLA              

                                                                                                                                         starosta obce Markušovce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na 6 OZ na zverejnenie Veľkosť: 663 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2023