Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023

Referendum 21. januára 2023

Výsledky referenda konaného dňa 21.1.2023 v obci Markušovce (27.11 kB)

Hlasovací preukaz.pdf (117.24 kB)

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre hlasovanie v referende Na základe Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda zo 4. novembra 2022, vyhláseného 4. novembra 2022 v zbierke zákonov pod číslom 362 a zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  v obci Markušovce bude vytvorený volebný

okrsok č.1 volebná miestnosť: Obecný úrad Markušovce, Michalská 51

 

Informácia o podmienkach práva hlasovať - slovenský jazyk.pdf (272.51 kB)

Informácia pre voliča - slovenský jazyk.pdf (126.73 kB)

Rozhodnutie prezidentky SR.pdf (207.06 kB)

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:

   „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  - v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

 „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

  - v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

 - v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

 - v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

 „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

 - v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - Čl. 98 odsek 2 znie:

 „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

zdroj: https://www.minv.sk/?referendum

 

 

Referendum 7. februára 2015

 

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o týchto  o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Na hlasovanie v referende  a na sčítanie hlasov  sa vytvárajú v obciach, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice v mestských častiach okrsky na konanie referenda. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. c)], t.j. do 15.12.2014. Okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených občanov.

 

Okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie v Obci Markušovce Volebný okrsok č. 1                  Obecný úrad Markušovce, Michalská 51

Obec Markušovce najneskôr 25 dní pred konaním referenda zašle každkému oprávnenému obbčanovi zápísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania referenda, okrsok na konanie referenda a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať.

Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

 

Výsledky referenda   

Výsledky hlasovania z 7.2.2015.pdf

Výsledky sumár z 7.2.2015.pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Hlasovací preukaz Veľkosť: 117.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Informácia o podmienkach práva hlasovať - slovenský jazyk Veľkosť: 272.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Informácia pre voliča - slovenský jazyk Veľkosť: 126.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Rozhodnutie prezidentky SR Veľkosť: 207.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Rozhodnutie_referendum_320_2014 Veľkosť: 28.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
1992_564-SK Veľkosť: 189 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Výsledky hlasovania z 7.2.2015 Veľkosť: 281.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Výsledky sumár z 7.2.2015 Veľkosť: 182.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Výsledky referenda Veľkosť: 27.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.2.2023