Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta

Peter FULLA

zvolený do funkcie 29.10.2022 na volebné obdobie 2022 - 2026, funkcie sa ujal zložením sľubu 25.11.2022

E-mail: starostaocu@markusovce.sk

Telefón: 0903622942

 

Starosta obce
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým aj fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva pečať obce vlajku obce a používa obecné insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa zákona. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000 Sk za podmienok uvedených v zákone, ak táto:
- poruší nariadenie,
- neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo ak odkladá veci mimo vyhradených miest,
- nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného predpisu (napr. zákon o prokurátoroch...).

(Štatút obce, §13)