Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.

Počet poslancov na jednotlivé volebné obdobia určí obecné zastupiteľstvo pred voľbami podľa počtu obyvateľov v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorom bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona (zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov).

Úlohy obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, ktorý obec užíva, s majetkom iných právnických osôb a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o spolupráci vo veci uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, schvaľovať zmluvu o zriadení združenia obcí, o prevzatí dlhu a prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
e) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
h) uznášať sa na nariadeniach obce,
i) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
j) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (napr. rokovacie a organizačné poriadky),
l) schvaľovať odmeny orgánom zriadeným podľa § 10 ods. 2 tohto štatútu,
m) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
n) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v právnickej osobe,
o) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich zloženie a náplň ich práce,
p) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny obce,
q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
r) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 20 000 Sk,
s) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 30 000 Sk,
t) schvaľovať aukčný predaj vecí,
u) ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce.

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy upraví "Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Markušovciach".

(Štatút obce § 11, §12 )

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
rokovací poriadok 2023 Veľkosť: 1.05 MB Formát: pdf Dátum: 25.4.2023