Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

 JUDr. Ing. Stanislav KANDRIK, LL.M

E-mail:   hkocu@markusovce.sk 

Hlavný kontrolór obce


Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra, ktorý je zamestnancom obce. Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

Hlavný kontrolór najmä:
- vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz za polrok správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
- spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom obce a do všetkých dokladov potrebných na výkon kontroly. Pri vykonávaní týchto činností úzko spolupracuje s obecným úradom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady.

Funkcia hlavného kontrolóra ja nezlučiteľná s funkciou:
- poslanca obecného zastupiteľstva,
- starostu obce,
- člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
- iného zamestnanca obce,
- podľa osobitného zákona (napr. zákon o sudcoch a prísediacich).

Výkon funkcie hlavného kontrolóra skončí:
- vzdaním sa funkcie,
- odvolaním z funkcie,
- uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
- smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
- bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
- bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
- dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa odseku 6

Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra, ak
- opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
- uvedie nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení o svojich pracovno-právnych vzťahoch alebo o svojich majetkových pomeroch,
- hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom

(Štatút obce, §18)

Plány kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov a archív do roku 2015 nájdete v prílohách

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán KČ HK na prvý polrok 2019 Veľkosť: 34.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
20160421085409 Veľkosť: 47.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
DOC008 Veľkosť: 69.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Plán KČ schválený 8_9_2016 Veľkosť: 221.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
2018_06_26 Plan_kontrol_cinnosti Veľkosť: 221.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Plán kontrolnej činnosti na polročné obdobie 2023 Veľkosť: 128.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 prerokovaný 3.3.2022 Veľkosť: 232 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Plan_kontrolnej_cinnosti_z_2017_4_6 Veľkosť: 225.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Plán KČ na 2. polrok 2021 po prerokovaní Veľkosť: 233.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
2017_11_28 Plan_kontrol_cinnosti Veľkosť: 228.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Plán kontrolnej činnosti z 2_7_2013 Veľkosť: 633.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti Veľkosť: 1.02 MB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Plán kontrolnej činnosti z 26_4_2012 Veľkosť: 68.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie 2023 Veľkosť: 173.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.5.2023
Schválený plán kontrolnej činnosti_1_2024_Markušovce Veľkosť: 374.9 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2024