Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

Obec môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Markušovce,
b) Cena obce Markušovce,
c) Cena starostu obce Markušovce,
d) odmeny.

Evidenciu o udelení ocenení vedie Obecný úrad.
 

Čestné občianstvo obce Markušovce

Čestné občianstvo získali:

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov, a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Markušovce.

O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Markušovce.

Cena obce Markušovce

Cenu obce získali:

Cena obce Markušovce sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb alebo organizácií pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny obce rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

Cenu obce Markušovce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 10 000 Sk. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení.

Cena obce Markušovce sa môže udeliť ročne najviac 3 krát.

Cena obce Markušovce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

Výnimočne sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

Cena starostu obce Markušovce

Cenu starostu získali:

Cenu starostu obce Markušovce udeľuje starosta obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

Cenu starostu obce Markušovce tvorí vecný alebo peňažný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

Návrh na udelenie ceny starostu obce môžu predkladať starostovi aj poslanci obecného zastupiteľstva.

Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe obce Markušovce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

Odmena obce

Odmenu obce získali:

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a obecná rada môžu udeliť odmenu obce, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.