Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 11. zasadnutie OZ dňa 17.8.2023

Markušovce  11. 08. 2023 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 17. 08. 2023 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. priloha-prehlad-plnenia-uzneseni-z-10-oz-a-nesplnene-final-do-oz-17-8-2023.pdf
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole uznesení č. 56
  1. príloha-56-sprava-kontroly-uzneseni.pdf
 5. Návrh na schválenie Rámcovej zmluvy o spolupráci medzi Obcou Markušovce a PRE-MARK s.r.o., r.s.p.
  1. príloha-Ramcova-zmluva-o-spolupraci-navrh.pdf
 6. Návrh na schválenie Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Obcou Markušovce a PRE-MARK s.r.o., r.s.p.
  1. príloha-Zmluva-o-navratnej-financnej-vypomoci-navrh.pdf
 7. Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov
 8. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine ZŠsMŠ
  1. príloha-Dodatok-c_1-k-zl-zssms.pdf
 9. Zverenie majetku „Novostavba materskej školy v obci Markušovce“ do správy ZŠ s MŠ, ul. Školská 16, Markušovce
  1. príloha - navrh-na-schvalenie-zverenia-majetku-do-spravy-zs-s-ms-budova-ms-sup-c-739-a-pozemku-ckn-1800.pdf
 10. Zverenie majetku „Detské exteriérové ihrisko“ do správy ZŠ s MŠ, ul. Školská 16, Markušovce
  1. príloha - navrh-na-schvalenie-zverenia-majetku-do-spravy-zs-s-ms-detske-ihrisko-pri-ms-markusovce.pdf
 11. VZN o schválení prevádzkového poriadku pohrebísk Obce Markušovce a domu smútku
  1. príloha-text zverejneného VZN
  2. príloha-pripomienky doručené v zákonom stanovenej lehote
 12. Návrh na schválenie zámeru nájmu poľnohospodárskych pozemkov – SHR Branislav Mikolaj
  1. príloha-Návrh-na-schvalenie-zameru-najmu-polnohospodarskych-pozemkov-shr-branislav-mikolaj-ziadost.pdf
 13. Návrh na schválenie zámeru nájmu pozemku CKN 316 – Ján Zummerling
  1. príloha-Návrh-na-schvalenie-zameru-najmu-pozemku-ckn-316-jan-zummerling-priloha.pdf
 14. Návrh na ponechanie finančných prostriedkov na termínovanom vklade
 15. Informácia o 6. zmene a návrh na 7. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce
 16. Informácia o 7. zmene a návrh na 8. zmenu rozpočtu obce Markušovce
  1. príloha - rorpočet.pdf
 17. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 18. Záver      

                                                                                                     Peter FULLA            

                                                                                         starosta obce Markušovce

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_6 DS návrh zmluvy o návratnej finančnej výpomoci Veľkosť: 169 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_10 DS Návrh na schválenie zverenia majetku do správy ZŠ s MŠ - Detské ihrisko pri MŠ Markušovce Veľkosť: 151.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Bod č_9 DS Návrh na schválenie zverenia majetku do správy ZŠ s MŠ - Budova MŠ súp. č. 739 a pozemku CKN 1800 Veľkosť: 152.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Bod č_9 Návrh na schválenie zverenia majetku do správy ZŠ s MŠ - Budova MŠ súp. č. 739 a pozemku CKN 1800 Veľkosť: 70.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Bod č_10 Návrh na schválenie zverenia majetku do správy ZŠ s MŠ - Detské ihrisko pri MŠ Markušovce Veľkosť: 67.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Bod č_11 Spracovanie pripomienok k VZN Veľkosť: 233.4 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
Bod č_16 Príloha č. 1 Veľkosť: 1.2 MB Formát: pdf Dátum: 15.8.2023
Bod č_16 DS 8. zmena rozpočtu Obce Markušovce Veľkosť: 273 kB Formát: pdf Dátum: 15.8.2023
Bod č_11 DS VZN na prevádzkovanie pohrebísk obce a Domu smútku Veľkosť: 299 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_12 Príloha Návrh na schválenie zámeru nájmu poľnohospodárskych pozemkov - SHR Branislav Mikolaj žiadosť Veľkosť: 1.59 MB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_13 Príloha Návrh na schválenie zámeru nájmu pozemku CKN 316 - Ján Zummerling príloha Veľkosť: 282.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_11 Príloha VZN č. 2 2023 Prev. poriadok pohrebísk a Dom smútku 1_8_2023 na zverejnenie Veľkosť: 251.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_8 DS Dodatok č_1 k zriaďovacej listine ZŠsMŠ Veľkosť: 172.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_6 Príloha Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - návrh Veľkosť: 178.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_4 DS_Kontrola uznesení Veľkosť: 180.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023
Bod č_5 DS návrh Rámcovej zmluvy o spolupráci Veľkosť: 166.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_5 Príloha Rámcová zmluva o spolupráci - návrh Veľkosť: 159.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_13 DS_Návrh na schválenie zámeru nájmu pozemku CKN 316 - Ján Zummerling príloha Veľkosť: 151.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_12 DS_Návrh na schválenie zámeru nájmu poľnohospodárskych pozemkov - SHR Branislav Mikolaj Veľkosť: 153.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_7 DS Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov Veľkosť: 135.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_8 Príloha Dodatok č_1 k ZL ZŠsMŠ Veľkosť: 131.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_14 DS Návrh na presun čiastky z RF na terminovaný vklad č 2 Veľkosť: 111.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2023
Bod č_3 Príloha Prehľad plnenia uznesení z 10. OZ a nesplnené final do OZ 17.8.2023 Veľkosť: 254.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023
Bod č_2_Schválenie NH a O Veľkosť: 580.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 611.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023
Bod č_4_56 správa kontroly uznesení Veľkosť: 231.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023
Bod č_3 DS Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 212.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023