Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prístup k informáciám

Spôsob zriadenia obce: 

Obec Markušovce je podľa čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky právnickou osobou a v súlade s čl. 64 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky je základom územnej samosprávy, je samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky. Obec Markušovce ako právnická osoba bolo zriadená zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce sú dané:

-Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71)

-zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

-všeobecne záväznými nariadeniami obce

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Markušovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

-Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány podľa potreby a podľa osobitných predpisov.

-Starosta obce Markušovce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého obyvatelia zvolili na 4 roky.

Ďalšie orgány obce sú:

-komisie obecného zastupiteľstva

-obecný úrad

 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.

 

Organizačná štruktúra

 


 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie:

1)        Obec Markušovce zverejňuje informácie na webovom sídle Obce Markušovce www.markusovce.sk, na úradnej tabuli obecného úradu. Informácie podľa § 5 ods. 1 zákona 211/2000 o slobode informácii sú dostupné pracovisku Obecného úradu, Michalská 51, 053 21  Markušovce, na 1. poschodí č.dv. 13.

2)        Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania sa môžu doručiť:

a)Písomne na adresu:  Obecný úrad Markušovce, Michalská 51, 053 21  Markušovce

b)Osobne na Obecný úrad Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce, do podateľne obecného úradu č.dv. 1

denne počas pracovnej doby obecného úradu

pondelok        od 8.00 – do 12.00  od 12.30 – do 14.00 /Stránkový deň

utorok             od 8.00 – do 12.00  od 12.30 – do 14.00 /Stránkový deň

streda              od 8.00 – do 12.00  od 12.30 – do 17.00 /Stránkový deň

štvrtok             od 8.00 – do 12.00  od 12.30 – do 13.00

piatok              od 8.00 – do 12.00  od 12.30 – do 14.00 /Stránkový deň

  1. elektronickou poštou na adrese:  obecmarkusovce@markusovce.sk

3)        Ústne podania sa vybavujú v stránkové dní v pondelok, utorok, stredu a piatok na príslušných referátoch obecného úradu.

 

 Vzor žiadosti nájdete v prílohe.


 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

1)Opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu Obce Markušovce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na  Obecný úrad Markušovce, Michalská 51, 053 21  Markušovce.

       Z odvolania by má byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

-kto podáva odvolanie,

-proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

-prečo sa odvolanie podáva,

-návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

2)Spôsob podania opravného prostriedku:

-          písomne,

-          ústne do zápisnice,

-          elektronickou poštou, ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne alebo  ústne do zápisnice,

3)Lehota na podanie opravného prostriedku:

-          v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

-          pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

1)    Predpokladom súdneho preskúmania rozhodnutia podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov je, aby išlo o rozhodnutie Obce Markušovce vydaného v správnom konaní, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť alebo rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným.

2)    Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou.

       Žaloba musí obsahovať:

-všeobecné náležitostí podania: musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované,

-označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá,

-vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá

-uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu

-aký konečný návrh robí.

4)        Žalobu môže podať fyzická osoba a právnická osoba, ktoré tvrdia, že boli ukrátené na svojich právach rozhodnutím alebo postupom Obce Markušovce ako správneho orgánu. Podať žalobu môže aj fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo.

5)        Žaloba sa musí podať na súd do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

  


 

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí podľa zákona č.211/2000 Z.z., vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

1)      Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Markušovce vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č.211/2000 Z.z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.

2)      Zo závažných dôvodov môže obec Markušovce predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

a)      vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b)      vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c)      preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

  


 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Obci Markušovce

 


 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony Obec Markušovce

  

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Organizačná štruktúra Veľkosť: 341.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Vzor žiadosti o sprístupnenie informácie Veľkosť: 16.4 kB Formát: docx Dátum: 20.1.2023
Sadzobník správnych poplatkov Veľkosť: 65.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií Veľkosť: 122.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023