Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN obce

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Aktuálne platné VZN

č. rok zo dňa dopĺňa účinnosť od účinnosť do Názov
1 2024 8.2.2024   9.3.2024  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
6 2023 18.12.2023   11.01.2024  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 6/2023 o financovaní originálnych kompetencií obce Markušovce na úseku školstva.
5 2023 13.11.2023   01.01.2024   Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4 2023 13.11.2023   01.01.2024   Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 4/2023 o prideľovaní bytov a nakladaní s obecnými nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Markušovce
3 2023 13.11.2023   30.11.2023   Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Markušovce
2 2023 13.11.2023   30.11.2023   Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1 2023 16.3.2023   4.4.2023 --- Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č. 1/2023, o zriadení Elokovaného pracoviska, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce a o zriadení Školskej jedálne, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce
2 2022 15.12.2022   1.1.2023 ---  VZN obce Markušovce č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
1 2022 15.12.2022 5/2016 1.1.2023 31.12.2023 VZN obce Markušovce č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Markušovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 1.1.2017 – Dodatok č. 1
1 2021 02.12.2021 2/2013 26.1.2021  ---  VZN obce Markušovce č. 1/2021, ktorým sa mení VZN obce Markušovce č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce
3 2019 07.11.2019   3.12.2019  ---  VZN obce Markušovce č. 3/2019 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce
1 2019 25.06.2019   24.7.2019  8.3.2024  VZN obce Markušovce č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Markušovce
2 2018 08.02.2018 1/2017 1.3.2018  ---  VZN obce Markušovce č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Markušovce č. 1/2017 zo dňa 17.3.2017 o podmienkach chovu a držania psov – Dodatok č. 1
1 2018 08.02.2018 3/2016 1.3.2018  ---  VZN obce Markušovce č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Markušovce č. 3/2016 zo dňa 19.11.2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska – Dodatok č. 1
1 2017 02.03.2017   17.3.2017  ---  VZN obce Markušovce č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov
5 2016 08.12.2016   1.1.2017  31.12.2023 VZN obce Markušovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
4 2016 08.12.2016   1.1.2017  ---  VZN obce Markušovce č. 4/2016 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Markušovce
3 2016 27.10.2016   19.11.2016  ---  VZN č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska
2 2016 27.10.2016   19.11.2016  ---  VZN obce Markušovce č. 2/2016, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Markušovce
1 2016 09.06.2016   5.7.2016  ---  VZN obce Markušovce č. 1/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území Obce Markušovce
1 2015 22.12.2015   10.3.2016  ---  VZN obce Markušovce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Markušovce
4 2014 21.10.2014   20.11.2014  ---  VZN obce Markušovce č. 4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Markušovce
2 2014 14.08.2014   1.9.2014  ---  VZN obce Markušovce č. 2/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
2 2013 23.07.2013   31.8.2013  ---  VZN Obce Markušovce č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce
2 2013 23.07.2013   31.8.2013  ---  Príloha – grafická časť
2 2013 23.07.2013   31.8.2013  ---  Príloha – záväzná časť
1 2011 19.04.2011   20.5.2011  ---  VZN Obce Markušovce č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
1 2011 19.04.2011   20.5.2011  ---  Príloha č. 1 - Zoznam ulíc ohrozených povodňami na rieke Hornád a Levočskom potoku
2 2009 22.12.2009   20.1.2010  ---  VZN Obce Markušovce č. 2 zo dňa 22.12.2009 o úhradách za opatrovateľskú službu
2 2006 05.09.2006   21.9.2006  ---  VZN obce Markušovce č. 2 zo dňa 5.9.2006 o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce
2 2006 05.09.2006   21.9.2006  ---  Príloha č. 1 – Dotazník k žiadosti o nájom bytu vo vlastníctve Obce Markušovce

 

 

VZN archív

1 2020 10.12.2020 2/2019 26.1.2021 1.1.2023 Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Markušovce č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
2 2019 05.09.2019   1.10.2019 1.1.2023 VZN obce Markušovce č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
5 2014 27.11.2014   1.1.2015 31.12.2016 VZN obce Markušovce č. 5/2014 s miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
3 2014 21.10.2014   20.11.2014 21.11.2014 VZN obce Markušovce č. 3/2014, ktorým sa ruší VZN Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
1 2014 26.06.2014   24.7.2014 25.7.2014 VZN obce Markušovce č. 1/2014, ktorým sa ruší VZN obce Markušovce o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce č. 3 zo dňa 1.12.2011
1 2013 16.05.2013   11.6.2013 12.6.2013 VZN obce Markušovce č. 1/2013, ktorým sa ruší VZN obce Markušovce o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Markušovce č. 3 zo dňa 10.12.1996 v znení VZN č. 1/1997
2 2012     1.1.2013 31.12.2014 VZN obce Markušovce č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1 2012 17.07.2012   3.8.2012 2.12.2019 VZN obce Markušovce č. 1/2012 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce
4 2011 01.12.2011   1.1.2012 1.9.2014 VZN obce Markušovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
3 2011 01.12.2011   29.12.2011 24.7.2014 VZN obce Markušovce č. 3/2011 o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce
2 2011 01.12.2911   29.12.2011 21.10.2014 VZN obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
1 2009 23.04.2009 1/2008 12.5.2008 31.12.2012 VZN Obce Markušovce č. 1 zo dňa 23.4-2009 , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – dodatok č. 1
1 2008     1.1.2009 31.12.2012 Príloha č. 1 - Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
1 2008     1.1.2009 31.12.2012 Príloha č. 2 - Oznámenie vzniku, zániku k dani za psa 
1 2008     1.1.2009 31.12.2012 Príloha č. 3 - Oznámenie vzniku, zániku k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva
1 2008     1.1.2009 31.12.2012 Príloha č. 4 - Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty 
1 2008     1.1.2009 31.12.2012 Príloha č. 5 - Oznámenie vzniku, zániku k dani za nevýherné hracie prístroje
1 2008 16.12.2008   1.1.2009 21.12.2012 VZN obce Markušovce č. 1 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6 2006 21.11.2006 3/2006 23.12.2006 17.3.2017 VZN Obce Markušovce č.6 zo dňa 21.11.2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3 zo dňa 11.6.2004 o podmienkach chovu a držania psov – Dodatok č. 1
5 2006 21.11.2006   23.12.2006 10.3.2016 VZN obce Makušovce č. 5 zo dňa 21.11.2006 o odpadoch
4 2006 21.11.2006 4/2005 1.1.2007 1.1.2009 VZN Obce Markušovce č. 4 zo dňa 21.11.2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4 zo dňa 16.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – dodatok č. 1
3 2006     23.12.2006 19.11.2016 Príloha č. 1 – Cenník cintorínskych služieb v obci Markušovce
3 2006 21.11.2006   23.12.2006 19.11.2016 VZN obce Markušovce č. 3 zo dňa 21.11.2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska
1 2006 09.05.2006   24.5.2006 31.12.2016 VZN Obce Markušovce č. 1 zo dňa 9.5.2006 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom z územia obce Markušovce
4 2005     1.1.2006 31.12.2007 Príloha č. 1 - Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
4 2005     1.1.2006 31.12.2007 Príloha č. 2 - Oznámenie vzniku, zániku k dani za psa
4 2005     1.1.2006 31.12.2007 Príloha č. 3 - Oznámenie vzniku, zániku k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva
4 2005     1.1.2006 31.12.2007 Príloha č. 4 - Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
4 2005     1.1.2006 31.12.2007 Príloha č. 5 - Oznámenie vzniku, zániku k dani za nevýherné hracie prístroje
4 2005 16.12.2005   1.1.2006 31.12.2007 VZN obce Markušovce č. 4 zo dňa 16.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3 2005 16.12.2005   1.1.2006 23.12.2008 VZN obce Markušovce č. 3 zo dňa 16.12.2005 o odpadoch
2 2005     1.1.2006 23.7.2019 Príloha č. 1 – Oznámenie údajov o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
2 2005     1.1.2006 23.7.2019 Príloha č. 2 - Základné sadzby poplatku
2 2005 16.12.2005   1.1.2006 23.7.2019 VZN obce Markušovce č. 2 zo dňa 16.12.2005 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
4 2003 15.12.2003   1.1.2004 31.12.2004 VZN obce Markušovce č. 4 zo dňa 15.12.2003 o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Markušovce

 

Súbory na stiahnutie

2003

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_2003_4-03_DzN Veľkosť: 140.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2005

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_2005_4-05_Priloha_c_5 Veľkosť: 79.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_1 Veľkosť: 86.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_2 Veľkosť: 93.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_3 Veľkosť: 82.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_4 Veľkosť: 80.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_2-05 Veľkosť: 113.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_2-05_Priloha_c_2 Veľkosť: 62 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_2-05_Priloha_c_1 Veľkosť: 130.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_3-05_o_odpadoch Veľkosť: 158.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05 Veľkosť: 226.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2009

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_2009_1_09_Dodatok_c_1_DzN Veľkosť: 26.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2009_2_09_O_úhradách_za_opatrovateľskú_službu Veľkosť: 57.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2008

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_2008_1-08_Priloha_c_3 Veľkosť: 53 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_1 Veľkosť: 55.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_4 Veľkosť: 52.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_2 Veľkosť: 55 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_5 Veľkosť: 51.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO Veľkosť: 167.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2006

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_2006_4-06_Dodatok_c._1 Veľkosť: 125.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_6-06_Dodatok_ c._1 Veľkosť: 94.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_3-06_Príloha_c_1 Veľkosť: 77.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_1-06 Veľkosť: 106.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_2-06_o_pridelovani_bytov Veľkosť: 123.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_2-06_Priloha_ DOTAZNÍK Veľkosť: 141 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_3-06 Veľkosť: 154.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_ 5-06_o_odpadoch Veľkosť: 159.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2011

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2011 1-11 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Veľkosť: 66 kB Formát: doc Dátum: 20.1.2023
VZN 2011-3 o kontrolnej činnosti Veľkosť: 655.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2011 1-11 Príloha č. 1 Veľkosť: 69.5 kB Formát: doc Dátum: 20.1.2023
VZN 2011- 4 o výške spríspevku na čiastočnú úhradu Veľkosť: 578.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2011_2 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou Veľkosť: 549.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2012

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2012_02 O miestnych daniach a poplatku za KOaDSO Veľkosť: 394.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 1_2012 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce Veľkosť: 598.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2013

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN Markušovce 2013 2_2013 Veľkosť: 589.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN Markušovce 2013 2_2013 Príloha 2_Grafická časť Veľkosť: 2.52 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
2013-01 VZN, ktorým sa ruší VZN o zákaze požívania alkohol Veľkosť: 581.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN Markušovce 2013 2_2013 Príloha 1_Textová časť B - záväzná časť Veľkosť: 7.08 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2014

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2014_02 o výške príspevku na školzar Veľkosť: 371.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
2014_5 O miestnych daniach Veľkosť: 402.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2014-03 ktorým ruší VZN 2_2011 Veľkosť: 499.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2014-04 o spôsobe náhradného zásobovania Veľkosť: 526 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2014-01 ktorým ruší VZN o kontrolnej činnosti v obci Veľkosť: 583 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2015

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2015-01 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Veľkosť: 350.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2016

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2016-02 umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách Veľkosť: 559.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_č_5_2016 Veľkosť: 3.43 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2016-03 Prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 256 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2016-01 o organizovaní miestneho referenda Veľkosť: 461.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_č_4_2016 Veľkosť: 361.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2017

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2017_01 o podmienkach chovu drzania psov Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2018

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 2018_1 Dodatok_1 Prevadzkovy poriadok pohrebiska Veľkosť: 948.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2018_2 Dodatok_2 o_podmienkach_chovu_a_drzani psov Veľkosť: 832.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2019

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
DOC016 Veľkosť: 526.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN Ovzdušie Veľkosť: 2.12 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN školské poplatky Veľkosť: 776 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2022

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 2 2022 (2) Veľkosť: 561.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN č. 1 2022 ZV Veľkosť: 530.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2021

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_Zmeny a doplnky ÚPN Veľkosť: 462.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2020

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dodatok č. 1 k VZN č. 2_2019 Veľkosť: 229.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023

2023

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č_6 2023 Veľkosť: 879.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024
VZN č_4 2023 Veľkosť: 2.54 MB Formát: pdf Dátum: 29.12.2023
VZN č_5 2023 Veľkosť: 2.25 MB Formát: pdf Dátum: 29.12.2023
VZN c. 3 2023 Veľkosť: 4.04 MB Formát: pdf Dátum: 29.12.2023
VZN c. 2 2023 účinné 222 Veľkosť: 538.9 kB Formát: pdf Dátum: 29.12.2023
VZN č. 1 2023 Veľkosť: 1.03 MB Formát: pdf Dátum: 20.4.2023

2024

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN c. 1 2024 o poplatkoch za zneč. ovzdušia Veľkosť: 838.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.3.2024