Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 6. zasadnutie OZ dňa 16.3.2023

 Materiály k jednotlivým bodom:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení od 9.2.2023
 4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č. 1/2023, o zriadení Elokovaného pracoviska, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce a o zriadení Školskej jedálne, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce
 5. Návrh na schválenie zámeru prevodu časti pozemku CKN 3483/1
 6. Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemkov CKN 1830/3, 1830/4, 1830/10, 1830/11, 1831/1, 1834/1, 1834/3
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov pre Blaumont s.r.o. , Brunské 478, Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Roma Markušovce o. z.
 11. Potvrdenie o cene vody vydané podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z.
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Objednávke č. 18/2300001 zo dňa 09. 01. 2023 na predmet zákazky Gastro technológie pre školskú jedáleň MŠ medzi týmito zmluvnými stranami: Obec Markušovce a Gastro Vrábeľ, s. r. o.
 13. Správa z z kontroly kalkulácie ceny stravy v školskej jedálni ZŠsMŠ Markušovce a príjmov a výdavkov na stravu, vrátane MŠ
 14. Návrh na druhú zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16, Markušovce
 15. Návrh na druhú zmenu rozpočtu Obce Markušovce
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver            

Na zasadnutí OZ boli do programu doplnené za bod 13. nové body 14., 15. a 16. ostatné boby sa posunuli.:

14. Návrh na schválenie Rámcovej zmluvy na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice https://www.crz.gov.sk/zmluva/7705314/ 

15. Návrh  na   schválenie  zmluvy  o   zhotovení  a prenajatí  internetovej  stránky   vrátane   licenčnej zmluvy v zmysle autorského zákona  https://www.crz.gov.sk/zmluva/7705308/ 

16. Návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na terminovaný vklad  - uznesenie: https://www.markusovce.sk/data/page/markusovce.sk/18142/uznesenie-63_2023-zo-6_oz_010.pdf

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_12_DS_Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Objednávke č. 182300001- MŠ jedáleň Veľkosť: 155.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Uznesenie 63_2023 zo 6_OZ_010 Veľkosť: 98.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2023
Bod č 2_Schválenie NH a O Veľkosť: 501.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 508.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_15_príloha č. 1 Zmena č.2OcU Veľkosť: 1.12 MB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_14 - príloha č. 1 ZŠsMŠ 2 z Veľkosť: 402.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_14 - Dôvodova správa ZŠsMŠ 2 zm ena Veľkosť: 362.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_15_Dôvodová-správa-OcU Veľkosť: 225 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_10_DS_Mat_bod 10 Roma Markušovce Veľkosť: 149 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_9_DS_Mat_bod 9 eRko Veľkosť: 150.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_8 DS Mat CVČ, Hutnícka 18, SNV Veľkosť: 154.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_13_Príloha Správa z kontroly kalkulácie ceny stravy pre OZ Veľkosť: 308.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_13_DS_Správa z kontroly kalkulácie ceny stravy ZŠsMŠ Veľkosť: 156.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_12_Príloha_č_2_MŠ jedáleň_rozpočet Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_12_Príloha_č_1_Dodatok Veľkosť: 195.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 3_Prehľad uznesení k 6 OZ Veľkosť: 626.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_11_DS_Potvrdenie o cene vody - dané na vedomie Veľkosť: 184.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_11_Príloha_Potvrdenie o cene vody URSO Veľkosť: 56 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_10_Príloha Roma Markušovce Veľkosť: 830 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_9_Žiadosť eRko ZV Veľkosť: 1.28 MB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_8 Žiadosť CVČ, Hutnícka Veľkosť: 870.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_7_DS_Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Blaumont s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Veľkosť: 133.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_6_Príloha Veľkosť: 17 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_6_DS Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemkov CKN 1830 3,1830 4,1830 10,1830 11,1831 1,1834 1,1834 3 Veľkosť: 135.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_5_Žiadosť Veľkosť: 333.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_5_DS Návrh na schválenie zámeru prevodu časti pozemku CKN 3483 1 Veľkosť: 132.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 4_VZN ZŠsMŠ materiál_VZN c_1_2023 Veľkosť: 608.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 4_DS_Mat. VZN ZŠsMŠ materiál Veľkosť: 180 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 3_DS_Mat. bod 3 Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 589.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023