Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť

Obec Markušovce poskytuje  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Markušovce

Sídlo:   Michalská 51, 053 21 Markušovce

IČO:     00 329 355

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: osobneudaje@markusovce.sk

Dotknutá osoba

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Najčastejšou skupinou dotknutých osôb, ktorých osobných údajov spracúvame sú obyvatelia obce a vlastníci nehnuteľností v obci.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Prevádzkovateľ o vás spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • bežné osobné údaje, akými sú napr. meno, priezvisko a priezvisko za slobodna, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, stav, vyživované osoby, kontaktné informácie, číslo občianskeho preukazu, údaje o dosiahnutom vzdelaní a pracovných skúsenostiach;
 • osobitnú kategóriu osobných údajov – údaje týkajúce sa zdravia.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

 1. Výberové konanie na zamestnancov

Účel spracúvania:

Vedenie výberového konania na pracovnú pozíciu

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) alebo f) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania:

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Personálna a mzdová agenda

Účel spracúvania:

Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov, volených zástupcov, a iných osôb, ktorým patrí odmena za výkon ich činnosti

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len z. n. p.)

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z. n. p.

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z. n. p.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z. n. p.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č.124/2006 Z. z. o BOZP v z. n. p.

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v z. n. p.

Zákon č.283/2002 Z. z. o cest. náhradách v z. n. p.

Zákon č.233/1995 Z. z. o súd. exekútoroch a exekučnej činnosti v z. n. p.

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo iné zmluvy.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Evidencia obyvateľov

Účel spracúvania:

Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.

Právny základ:

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, exekútor, okresný úrad, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Zabezpečenie priebehu volieb

Účel spracúvania:

Zabezpečenie priebehu volieb, agenda volieb, zabezpečenie agendy obce podľa zákona č. 180/2014 Z.z.

Právny základ:

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 1. Osvedčovanie listín a podpisov

Účel spracúvania:

Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov.

Právny základ:

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Miestne dane a poplatky

Účel spracúvania:

Vedenie evidencie a spracúvanie agendy miestnych daní a poplatkov.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Daňový úrad, súdy, OČTK, exekútor, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo životného prostredia SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Hlavný kontrolór

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k výkonu kontrolnej činnosti v obci.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 9/2010 Z .z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Ďalšie zákony súvisiace s výkonom funkcie .hlavného kontrolóra.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Stavebný úrad

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k územnému konaniu, vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, povolení užívania stavieb, vedenie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a ďalšie konania.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Správa registratúry

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri archivácii a vedení registratúrnych záznamov ako aj evidencie odoslanej a doručenej pošty.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

Právny základ:

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo spravodlivosti SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri rozhodovaní o základných otázkach týkajúcich sa fungovania obce.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Evidencia podujatí

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní verejných kultúrnych, športových, telovýchovných a turistických podujatí.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 315/1992 Z. z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Petičné právo

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní petícii. Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Sťažnosti

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní a vybavovaní sťažností..

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

zákon č.. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení,

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Zmluvné vzťahy

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie zmlúv, vybavovanie žiadosti o prevod, prenájom, výpožičku, vrátane prípravy a uzatvárania zmlúv

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Článok 6 ods. 1, písm. a) GDPR,

Zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a prenájme bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí, v z. n. p.,

Zákon č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon z. n. p.,

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, Finančná správa SR, exekútor, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Hrobové miesta

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie a prenájme hrobových miest.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR.

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, Finančná správa SR, exekútor, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Zverejňovanie foto a video

 Účel spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii obce zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo- zvukového záznamu na rôznych propagačných materiáloch a v médiách, na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1, písm. a) alebo písm. f) GDPR a/alebo § 78 ods. 2 Zákona

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Matrika

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Právny základ:

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Rybársky preukaz

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie rybárskych preukazov.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 1. Terénna sociálna práca

Účel spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu zúčastňovať programu poskytovania pomoci v rámci sociálnych programov.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1, písm. a) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Ochrana pred požiarmi

Účel spracúvania:

Vedenie agendy na úseku ochrany pred požiarmi, evidencie členov a činnosti dobrovoľného požiarneho zboru

Právny základ:

Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR.

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p.
Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z. n. p.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 1. Sociálna starostlivosť

Účel spracúvania:

Vedenie agendy k poskytovaniu potrebnej pomoci osobám v sociálnej oblasti a k poskytovaniu sociálnych služieb

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov;

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;

zákon 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa,

zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine,

zákon č. 447/2007 Z. z. o kompenzáciách,

zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Orgány verejnej moci (ÚPSVR, soc. poisťovňa, zdravotná poisťovňa, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, daňový úrad, súdy, prokuratúra), samosprávne orgány, poskytovatelia sociálnych služieb, pohrebné služby

 1. CO a krízové riadenie

Účel spracúvania:

Agenda civilnej obrany, evidencia brancov a záloh, evidencia majetku.

Právny základ:

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príslušný okresný úrad (krízový štáb), Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva, príslušný vyšší územný celok, príslušný okresnú úrad, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Priestupkové konanie

Účel spracúvania:

Evidencia priestupkov.

Právny základ:

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Súdne spory a vymáhanie pohľadávok

Účel spracúvania:

Vybavovanie súdnych sporov a  Vymáhanie pohľadávok.

Právny základ:

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Účtovníctvo a doklady

Účel spracúvania:

Spracovanie účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov.

Právny základ:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy, OČTK, exekútor, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Žiadosti podľa infozákona

Účel spracúvania:

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií.

Právny základ:

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príslušný okresný úrad, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Nájomné byty

Účel spracúvania:

Evidencia uchádzačov, výberu, rozhodnutí o pridelení, nájomných zmlúv, zmluvných, zúčtovacích a ďalších vzťahov a skutočností súvisiacich s prenájmom obecných nájomných bytov.

Právny základ:

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Integrované obslužné miesto

Účel spracúvania:

Zabezpečenie prístupu občanov k elektronickým službám štátu.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

zákon 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Účel spracúvania:

Vedenie evidencie zodpovedných osôb, oprávnených osôb, vybavovanie podaní dotknutých osôb, kontrolné zistenia, ďalšie v zmysle Zákona a GDPR.

Právny základ:

Zákon

GDPR

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

Kategória osobných údajov:

Spracúva sa aj osobitná kategória osobných údajov.

 

 1. Verejne obstarávanie

Účel spracúvania:

Agenda verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, evidencia splnomocnení, evidencia zamestnancov dodávateľov.

Právny základ:

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení  neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Úrad pre verejne obstarávanie SR, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

Kategória osobných údajov:

Spracúva sa aj osobitná kategória osobných údajov.

 

 1. Referentské vozidlá

Účel spracúvania:

Evidencia vodičov referentských vozidiel, riešenie poistných udalostí. Evidencia a sledovanie údajov o aute a jeho prevádzke.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Poisťovne, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Aktivačná činnosť

Účel spracúvania:

Zoznamy občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v obci.

Právny základ:

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Úrad práce, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

Kategória osobných údajov:

Spracúva sa aj osobitná kategória osobných údajov.

 

 1. Výrub stromov

Účel spracúvania:

Evidencia a schvaľovanie povolenia výrubu stromov.

Právny základ:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. BOZP

Účel spracúvania:

Plnenie povinnosti zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

Právny základ:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení,

Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.

Zákon č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 1. Evidencia psov

Účel spracúvania:

Evidencia psov a ich držiteľov

Právny základ:

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p.
VZN Obce Markušovce 1/ 2017 o podmienkach držania psov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 1. Určenie súpisného čísla

Účel spracúvania:

Vydávanie rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla, vydávanie oznámení o vydaní súpisného čísla stavbe

Právny základ:

Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktorou sa vykonáva zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov,

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.162/1995 Z. z. katastrálny zákon v znení neskorších predpisov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

okresný úrad, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 1. SHR

Účel spracúvania:

Vydávanie osvedčení a evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

Právny základ:

Zákon č. 105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Štatistický úrad SR, orgán vykonávajúci správu dane, poisťovňa, orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 1. Evidencia povinnej školskej dochádzky

Účel spracúvania:

Vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky a evidencie v ktorých školách ju plnia vrátane riešenia priestupkov na úseku školstva

Právny základ:

Zákon č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Okresný úrad, Štátna školská inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní

 

 1. Prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k prevádzkovaniu verejného vodovodu a kanalizácie, uzatváranie zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, vedenie evidencie odberných miest

Právny základ:

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o doplnení zákona č. 276/1990 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p.,

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v z. n. p.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 1. Odpadové hospodárstvo

Účel spracúvania:

Vedenie agendy odpadového hospodárstva

Právny základ:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v z. n. p.,

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v z. n. p.,

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v z. n. p.,  

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p.,

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 1. Zloženie obecného zastupiteľstva

Účel spracúvania: 

Informovanie o zložení obecného zastupiteľstva v príslušnom volebnom období za účelom zabezpečenia transparentnosti vo verejnej správe a umožnenie komunikácie medzi občanmi a ich zástupcami.

Právny základ: 

Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. g) GDPR (spracovanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo členského štátu) a čl. 9 ods. 2 písm. j) GDPR (spracovanie je nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely).

Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, pracovný email, fotografia .

Osobitná kategória osobných údajov – politická príslušnosť.

Lehota na výmaz osobných údajov: 

Do zániku poslaneckého mandátu.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: 

Žiadny.

 1. Činnosť obecného zastupiteľstva

Účel spracúvania: 

Informovanie o činnosti obecného zastupiteľstva, najmä zverejnením fotografií, obrazového záznamu a obrazovo – zvukového záznamu zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, za účelom zabezpečenia transparentnosti vo verejnej správe.

Právny základ: 

Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci)

Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje – najmä titul, meno, priezvisko, podobizeň.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: 

Žiadny.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prevádzkovať nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Uchovávame osobné údaje  len po dobu potrebnú na naplnenie účelov za ktorými sa spracúvajú, pokiaľ nie je zákonom požadovaná alebo povolená dlhšia doba.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tieto dokumenty taktiež určujú jednotlivé doby, počas ktorých sa vaše osobné údaje musia uchovávať.

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

 • Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich poskytujeme, kto ich okrem nás spracúva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracúvané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 • Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

 • Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný základ a ani dôvod, na ich ďalšie spracúvanie;
 • využijete svoje právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené dôvody na našej strane neprevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracúvanie osobných údajov sa vykonalo nezákonne.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracúvania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť vašich osobných údajov;
 • vaše osobné údaje spracovávame protizákonne (napr. nad rámec toho, čo spracúvať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracúvania, ale vy ich požadujete pre preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu, a to dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená.
 • Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracúvame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 • Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej. Nesmieme ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Právo podať sťažnosť

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi máte právo proti nami vykonávanému sprúcovaniu osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 • Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe.

Nevyhnutnosť poskytnúť osobné

Ak je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. V opačnom prípade nebude môcť byť naplnený účel spracúvania, ktorý prevádzkovateľ zamýšľal vykonať v prípade poskytnutia osobných údajov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Bezpečnosť

Prijali sme potrebné zákonné, organizačné, hmotné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú v súlade so štandardmi o bezpečnosti údajov a ochrane súkromia. Ak poskytujeme a/alebo sprístupňujeme osobné údaje tretej osobe, ktorá poskytuje služby nevyhnutné na naplnenie niektorého z účelov spracúvania osobných údajov, takáto tretia osoba v postavení sprostredkovateľa má rovnako prijaté príslušné opatrenia na ochranu dôvernosti, integrity a bezpečnosti osobných údajov. Prijali sme taktiež potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby boli osobné údaje, ktoré spracúvame spoľahlivé, presné a úplne pre účel ich použitia.

 

INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému so záznamom

Obec Markušovce, so sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce, IČO: 00 329 355 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), týmto informuje v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), že spracúva osobné údaje neurčitého okruhu osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom. Kamerový systém funguje v nepretržitom režime. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu kamerového systému (bez zvukovej stopy), pričom takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa [čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia], spočívajúcich v ochrane majetku Prevádzkovateľa.

Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané iba príslušnými zamestnancami Prevádzkovateľa, prípadne sprostredkovateľom Prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté aj ďalším príjemcom akými sú orgány činné v trestnom konaní, súd a iné oprávnené štátne orgány v rámci výkonu ich zákonných právomocí.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení máte ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 Nariadenia.

Máte právo kedykoľvek namietať monitorovanie Vašej osoby kamerovým systémom so záznamom, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúcom v  ochrane majetku Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Svoje práva vyplývajúce z Nariadenia si môžete ako dotknutá osoba uplatniť v osobne na obecnom úrade Prevádzkovateľa, písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky.

V prípade, že si u Prevádzkovateľa uplatňujete ako dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

S ohľadom na vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov je ich poskytnutie povinné (nie je nutný Váš súhlas), nakoľko je ich spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

V súlade s Nariadením budú Vami poskytnuté osobné údaje uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná k účelu ich spracúvania. Poskytnuté osobné údaje budú najneskôr po uplynutí 7 dní zlikvidované.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade s Nariadením, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Prevádzkovateľ prijal najmä nasledujúce opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov: obmedzený prístup k získaným osobným údajom a ich technické zabezpečenie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informacia_Kamerovy system Veľkosť: 240.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Markusovce_Ochrana osobnych udajov_Informacna povinnost_072024 Veľkosť: 385.2 kB Formát: pdf Dátum: 10.7.2024