Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 17

Dátum: 17.03.2016
Počet videní: 139

Vyvesené: 17.03.2016

Bod rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

5. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2015

6. Návrh na schválenie Zmluvy o výpožičke

7. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu

8. Návrh na schválenie výšky pokladničnej hotovosti

9. Návrh na doplnenie člena a garanta v Komisií pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy

10. Návrh na delegovanie zástupcu Obce Markušovce do rady školy v ZŠsMŠ

11. Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 1/2016 pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Markušovce

12. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov

12.1 Žiadosť Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Spišská Nová Ves / Gelnica

12.2 Žiadosť zväzu zdravotne postihnutých v Markušovciach

13. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Základnej školy s Materskou školou

14. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce

15. Žiadosť o oficiálnu podporu projektu „Oddychová zóna v osade Jareček“

16.Žiadosti obyvateľov

16.1 Žiadosť HK

16.2 Žiadosť o odkúpenie resp. prenájom pozemku (Bušovský)

16.3 Žiadosť o odkúpenie resp. prenájom pozemku (Pechová)

17. Rôzne

17.1 Informácia o smernici O dlhodobom majetku

17.2 Informácia o skončení nájmu nebytových priestorov v požiarnej zbrojnici

17.3 Informácia o konaní hlavného kontrolóra

17.4 Informácia o stave prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

17.5 Informácia o priebehu vyúčtovania dotácie na rok 2015 poskytnutej FO SLOVAN Markušovce

18. Diskusia

19. Interpelácie poslancov

20. Záver


Naposledy zmenené: 2017-09-05 09:02:47
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.