Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia 27.12.2018

Dátum: 20.12.2018
Počet videní: 108

Vyvesené: 20.12.2018

Dátum zvesenia:

Markušovce, 20.12.2018
 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční
dňa 27.12.2018 o 08.30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie schválenie programu zasadnutia
  Príloha: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  Príloha: Správa č. 29
 4. Návrh na 5. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Obce Markušovce na rok 2018
  Príloha: Zmena rozpočtu ZŠ s MŠ
 5. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018
  Príloha: Zmena rozpočtu Obce
 6. Návrh na posúdenie textu do obecnej kroniky rok 2013, 2014
  Návrh na posúdenie textu do obecnej kroniky rok 2015, 2016
  Príloha: Text rok 2013text rok 2014text rok 2015text rok 2016 
 7. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 8. Návrh na zrušenie uznesení 282/2018, 304/2018, 307/2018, 310/2018
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre MILK-AGRO spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Príloha: Žiadosť, GP
 10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Boženu Pechovú
  Príloha: Žiadosť, GP
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Tomáša Pechu a manželku Janu Pechovú
  Príloha: Žiadosť, GP
 12. Oboznámenie sa návrhom na vyhodnotenie pripomienok k ZaD 02 ÚPN - O Markušovce
  Príloha: Vyhodnotenie pripomienok
 13. Zrušenie VZN Obce Markušovce č. 2 zo dňa 16.12.2005 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prijaté uznesením č. 203 v Markušovciach dňa 05.01.2016
  Príloha č. 1: VZN č. 2/2005
  Príloha č. 2: Protest prokurátora
 14. Návrh na predloženie žiadosti o NFP - Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ
 15. Návrh na preplatenie dovolenky za rok 2017
 16. Návrh na preplatenie dovolenky za rok 2018
 17. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019-2021
  a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019_2021
      Príloha: Stanovisko HK
  b)Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2019-2021
      Príloha: Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ
 18. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
  a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu naa roky 2019_2021
      Príloha: Stanovisko HK
  b) Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
      Príloha: Návrh rozpočtu obce
 19. Rôzne
 20. Diskusia
 21. Interpelácia poslancov
 22. Záver
 
Marek Virág, v.r.
starosta Obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.