Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 12. zasadnutie OZ na dňa 05.09.2019

Dátum: 03.09.2019
Počet videní: 195

Vyvesené: 03.09.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce 26. 08. 2019                                               

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 05. 09. 2019 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha
 4. Správa hlavného kontrolóra  z kontroly sociálneho fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby
 5. Predžalobná upomienka – STAVGEO, s.r.o.
  1. Príloha
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmlúv o poskytnutí finančných dotácií
  1. Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce
   1. Návrh zmluvy - Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce
   2. Žiadosť
  2. Základná organizácia chovateľov poštových holubov
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Základná organizácia chovateľov poštových holubov
  3. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce
  4. Folklórny súbor Markušovčan
   1. Žiadosť
  5. Centrum voľného času Smižany
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Centrum voľného času Smižany
  6. Centrum voľného času Spišská Nová Ves
  7. eRko – HKSD, Územie Spiš
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - eRko – HKSD, Územie Spiš
  8. Slovan FO Markušovce
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Slovan FO Markušovce
  9. Územná organizácia DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Územná organizácia DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica
  10. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Markušovce
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Rímskokatolícku cirkev Farnosť Markušovce
  11. Občianské združenie „Hrad Markušovce“
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Občianské združenie „Hrad Markušovce“
  12. MUSICA NOBILIS
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy – MUSICA NOBILIS
  13. Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy – Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce
 7. Návrh na schválenie bezodplatného užívania nehnuteľného majetku Obce Markušovce pre ZO CHPH Markušovce – osobitný zreteľ
  1. Príloha
 8. Prerokovanie žiadosti p. Heleny Michalovej o zámenu parcely
  1. Príloha
 9. Návrh na schválenie spôsobu užívania nebytového priestoru pre MEDICENTER PRO, s. r. o.
 10. Návrh na vyradenie DHM a drobného majetku
  1. Príloha
 11. Súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi RIS, a.s. Spišská Nová Ves a Obcou Markušovce na stavbu „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Štofan) Markušovce“
  1. Príloha č.1
  2. Príloha č.2
 12. Prerokovanie protestu prokurátora zo dňa 07. 06. 2019 proti VZN Obce Markušovce č. 1/2012 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce
  1. Príloha č.1
  2. Príloha č. 2
 13. Schválenie VZN Obce Markušovce č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  1. Príloha č.1
  2. Príloha č.2
 14. Zmluva o združení medzi Obcou Markušovce, občianskym združením Hrad Markušovce a majiteľmi hradu v Markušovciach
  1. Príloha
 15. Návrh na 1 zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2019
  1. Príloha
 16. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2019
  1. Príloha
 17. Rôzne

Informatívna správa o priebehu zabezpečovania realizácie monografie Obce Markušovce

 1. Diskusia
 2. Interpelácia poslancov
 3. Záver                                                                

 

 

                                                                                                                                      Marek Virág, v.r.

                                                                                                                           starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.