Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 25. zasadnutie OZ dňa 6.8.2020

Dátum: 06.08.2020
Počet videní: 408

Vyvesené: 06.08.2020

Dátum zvesenia: 22.08.2020

Markušovce 17. 07. 2020                                                 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 06. 08. 2020 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome v Markušovciach s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 115/2020, 116/2020, 117/2020, 118/2020, 119/2020, 120/2020, 121/2020 zo dňa 05. 03. 2020
  1. Príloha 
 4. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmlúv o poskytnutí finančných dotácií

4.1 Dôvodová správa k žiadosti o poskytnutí finančných dotácií – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Príloha - Žiadosť o príspevok

Návrh zmluvy – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

4.2 Dôvodová správa k žiadosti – Základná škola – Centrum voľného času Smižany

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – Základná škola – Centrum voľného času Smižany

4.3 Dôvodová správa k žiadosti – Centrum voľného času Spišské VlachyMat. bod 4.3 CVČ Sp. Vlachy.pdf (575.1 kB)

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – Centrum voľného času Spišské Vlachy

4.4 Dôvodová správa k žiadosti – Základná organizácia chovateľov poštových holubov

Žiadosť o dotáciiu

Návrh zmluvy – Základná organizácia chovateľov poštových holubov

4.5 Dôvodová správa k žiadosti – Centrum voľného času Spišská Nová Ves

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – Centrum voľného času Spišská Nová Ves

4.6 Dôvodová správa k žiadosti  - Slovenský zväz sdravotne postihnutých č. 8 Markušovce

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce

4.7 Dôvodová správa k žiadosti – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce

4.8 Dôvodová správa k žiadosti – Nezisková organizácia Hrad Markušovce

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – Nezisková organizácia Hrad Markušovce

4.9 Dôvodová správa k žiadosti - Rímskokatolícka cirkev farnosť Markušovce

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – Rímskokatolícka cirkev farnosť Markušovce

4.10 Dôvodová správa k žiadosti – MUSICA NOBILIS

Žiadosť o dotáciu

Návrh zmluvy – MUSICA NOBILIS

 1. Návrh na schválenie zoznamu parciel
  1. Príloha - Zmluva o nájme
 2. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Ingrid Schneiderovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 3. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Ján Dračka a Eva Dračková z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Žiadosť o odkúpenie pozemku
 4. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho ½ podielu pozemku  EKN 90552/ 3 od Ing. Mikuláša Kovátsa
  1. Príloha - Žiadosť o odkúpenie pozemku
 5. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku CKN 824, LV 1 pre  Burima  Memediho
  1. Príloha - Žiadosť o pridelenie obecného pozemku do prenájmu
 6. Prerokovanie žiadosti o predaj časti pozemkov EKN 92429/2 a EKN 92449 pre  Zdenka Pompu a manž. Zuzanu Pompovú, Jareček č. 101/55, 053 21 Markušovce
  1. Príloha - Žiadosť o predaj pozemkov
 7. Prerokovanie žiadosti o predaj časti pozemkov EKN 92449, CKN 441/2 a CKN 454/2 pre Luciu Pechovú, Jareček 86/29, 05321 Markušovce
  1. Príloha - Žiadosť o predaj pozemkov
 8. Aktualizácia Programu rozvoja obce Markušovce 2016-2020
  1. Príloha - Program rozvoja obce
 9. Návrh na 4. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ  Obce Markušovce na rok 2020
  1. Príloha - Rozpočet na rok 2020
  2. Príloha - Návrh na zmenu rozpočtu
 10. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020
  1. Príloha - Rozpočet 2020-príjmy
  2. Príloha - Žiadosť o úhradu spôsobenej škody
  3. Príloha - Zmluva o poskytovaní služieb
  4. Príloha - Rozpočet na finančné zabezpečenie monografie
 11. Schválenie Zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom  DATALAN, a.s. a Obcou Markušovce – prepojenie registratúry na ÚPVS
 12. Schválenie Dohody o urovnaní  - na dielo „Zateplenie objektu požiarnej zbrojnice v obci Markušovce“, firma  EURO-BAU s.r.o. Dôvodová správa.
  1. Príloha - Rekapitulácia rozpočtu
  2. Príloha - Krycí list rozpočtu
  3. Príloha - Rozpočet
  4. Príloha - Dohoda o urovnaní
 13. Platobný rozkaz - STAVGEO s.r.o. (Schody ku kostolu a chodníky, Markušovce)​​​​​​
  1. Príloha - Platobný rozkaz
  2. Príloha - Analýza a návrh ďalšieho postupu vo veci schodov
 14. Rôzne
 1. Prerokovanie naviac prác k stavbe „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce“
 2. Informácia o výsledku kontroly SMI Košice
 3. Žiadosť o zohľadnenie narušenia statiky rodinného domu
 1. Diskusia
 2. Interpelácia poslancov
 3. Záver                     

                                                                                                                      Marek Virág, v.r.

                                                                                                          starosta obce Markušovce

 

Chcem Vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

Materiály k bodom rokovania Vámzasielame e-mailom.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.