Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 28. zasadnutie OZ zo dňa 3.12.2020

Dátum: 20.11.2020
Počet videní: 289

Vyvesené: 20.11.2020

Dátum zvesenia: 06.12.2020

 

Markušovce 18. 11. 2020                                                 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                            dňa 03. 12. 2020 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome v Markušovciach s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Ingrid Schneiderovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Schneiderová Ingrid
 4. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Ján Dračka a Eva Dračková z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Dračko, Dračková
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Marianu Hudákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Hudáková
 6. Prerokovanie žiadosti Burima Memediho o prenájom priestorov v rohu KD
  1. Príloha - Burim Memedi
 7. Návrh na prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
 8. Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov a menovanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov
 9. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi Obcou Markušovce a VSD
  1. Príloha č. 1 - Žiadosť o podpísaní zmluvy o budúcej zmluve - Katarína Zezulová
  2. Príloha č. 2 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD
  3. Príloha č. 3 - Výrez z katastrálnej mapy
  4. Príloha č. 4 - Plnomocenstvo
  5. Príloha č. 5 - Výpis LV
 10. Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov v časti Jareček v obci Markušovce“ v rámci výzvy:“OPLZ-PO5-2020-4“    
 11. Záverečný účet Obec Markušovce za rok 2019
  1. Príloha č. 1 - Dôvodová správa - záverečný účet ObceMarkušovce za rok 2019
  2. Príloha č. 2 - Plnenie rozpočtových príjmových položiek rozpočtu 2019
  3. Príloha č. 3 - Rozpočet ZŠsMŠ Markušovce
 12. Návrh na 8. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020
  1. Príloha č. 1 - Návrh ​​​​​​​
 13. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019
  1. Príloha - OZ správa
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Interpelácia poslancov
 17. Záver                     

 

                                                                                                                Marek Virág v. r.

                                                                                                       starosta obce Markušovce

 

Chcem Vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

Materiály k bodom rokovania Vámzasielame e-mailom.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.