Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zľavu na daň z nehnuteľností, komunálny odpad či psa môžte získať do konca januára

Dátum: 29.01.2024
Počet videní: 1230
4 min. čítania
Zľavu na daň z nehnuteľností, komunálny odpad či psa môžte získať do konca januára

Zľavu na daň z nehnuteľností, komunálny odpad či psa môžte získať do konca januára

Ak ste vlani nadobudli nehnuteľnosť v obci Markušovce – napr. kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedičstvom, dražbou alebo skolaudovali predtým rozostavanú nehnuteľnosť, dostali stavebné povolenie, je potrebné, aby ste najneskôr do stredy 31. januára 2024 podali obci Markušovce priznanie k dani z nehnuteľností. 

Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, došlo vlani k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Je to v prípade, ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby.

Uplatniť si zníženie na dani z nehnuteľností je potrebné v termíne do 30. 1. 2024 podaním priznania k dani z nehnuteľností spolu s prílohou na zníženie a dokladom oprávňujúcim zníženie poskytnúť (napr. ŤZP, rekonštrukcia, podkopanie a pod. – možnosti zníženia sú uvedené v VZN č. 5/2023 o miestnych daniach).

Daňovníci, ktorí dovŕšili v predchádzajúcom zdaňovacom období vek 65 rokov, majú vo vlastníctve nehnuteľnosť – rodinný dom alebo byt, v ktorom majú trvalé bývanie, priznanie k dani z nehnuteľností na zníženie dane nepodávajú. Správca dane poskytne zníženie automaticky.

Daňovník je povinný obci Markušovce ako príslušnému správcovi dane podať do 31. januára 2024 nielen priznania k dani z nehnuteľností, ale aj k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ak došlo k zmenám (povinnosť podať priznanie je do 30 dní od kedy zmena nastala).

 

Do 30. 1. 2025 podávajú poplatníci aj žiadosť o zníženie k poplatku za komunálne odpady spolu s potvrdením oprávňujúcim poskytnúť zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 26 VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady. 

Správca dane na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok v pomernej časti za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Markušovce. Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Markušovce, ako je najmä :

 • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 • potvrdenie o umiestení v reedukačnom centre
 • potvrdenie o dobe trvania denného štúdia v zahraničí doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, potvrdenie o návšteve školy a súčasne aj potvrdenie o ubytovaní.
 • potvrdenie o dobe trvania denného štúdia so sídlom na území Slovenskej republiky mimo miesta trvalého pobytu, doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, potvrdenie o návšteve školy a súčasne aj potvrdenie o ubytovaní. Údaje musia obsahovať: meno,priezvisko, dátum narodenia žiaka alebo študenta ktoré sú potrebné na overenie statusu
 • žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému
 • potvrdenie o ubytovaní mimo trvalého pobytu
 • potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru( nie pracovná zmluva) v zdaňovacom období a súčasne aj potvrdenie o ubytovaní
 • potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí
 • potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na dlhodobú pracovnú cestu do zahraničia