Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizácia zoznamu daňových neplatičov k 31.12.2022 so stavom k 3.7.2023

SÚBOR
Dátum: 30.06.2023
Počet videní: 1702
6 min. čítania
Aktualizácia zoznamu daňových neplatičov k 31.12.2022 so stavom k 3.7.2023

Zverejnený zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2022 aktualizovaný k 3.7.2023.

Dlžníci - fyzické aj právnické osoby

Obec Markušovce  ako správca dane v zmysle § 52 ods. 2 písm. a) Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnila aktuálne zoznamy daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch.

Výňatok z ustanovení Zákona č. 563/2009 Z. z.

 • 52
  Zverejňovanie zoznamov
  (2) Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam
  a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
  b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,
  c) daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.
  (3) V zoznamoch podľa odsekov 1 a 2 sa uvedie
  a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
  b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
  c) suma
  1. daňových nedoplatkov,
  2. dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo
  3. povolenej úľavy alebo odpustenia podľa § 70 a 157.
  (4) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam podľa odseku 1 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje, a zoznamy podľa odseku 1 písm. b) a c) v prvom polroku bežného roka. Zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.

 

Podľa § 11 ods. 1 daňového poriadku sa za daňové tajomstvo nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná (napr. zverejňované zoznamy daňových dlžníkov podľa § 52   daňového poriadku).

Zverejnenie údajov o fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 daňového poriadku nie je v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré vymedzuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť  len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.  

 Takýmto osobitným zákonom je aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zverejnení sú daňoví dlžníci podľa stavu k 31.12.2022, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

-u právnickej osoby  1.600 €
- u fyzickej osoby 160 €.

Daňoví dlžníci - právnické osoby

Daňoví dlžníci - fyzické osoby - aktualizovaný zoznam

Pred postúpením na exekučné konanie je možné nedoplatok zaplatiť do pokladne Obecného úradu Markušovce

Upozorňujeme, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch budú v najbližšej dobe odstúpené na vymáhanie v exekučnom konaní.

Prípadné reklamácie alebo námietky uplatnite, prosím, písomne na adrese: obecmarkusovce@markusovce.sk

Obec Markušovce ďakuje všetkým, ktorí platia miestne dane a poplatky!

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Daňoví dlžníci - právnické osoby Veľkosť: 5.57 kB Formát: pdf Dátum: 30.6.2023
Daňoví dlžníci - fyzické osoby - aktualizovaný zoznam Veľkosť: 23.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.7.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.