Navigácia

Obsah

 VZN

Typ Všeobecne záväzné nariadenie Účinnosť od Zrušené
VZN

Všeobecné záväzne nariadenie Obce Markušovce č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (561.66 kB)

01.01.2023  
VZN

VZN OBCE MARKUŠOVCE č.1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01. 01. 2017 - Dodatok č.1  (530.37 kB)

01.01.2023  
VZN Všeobecne záväzné obce Markušovce č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce (462.14 kB) 05.01.2022  
VZN Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Markušovce č. 2/2019  (229.85 kB) 26.01.2021 31.12.2022
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2019 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce 03.12.2019  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 01.10.2019 31.12.2022
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Markušovce 24.07.2019  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 1/2017 zo dňa 17.3.2017 o podmienkach chovu a držania psov Dodatok č. 1  01.03.2018  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 3/2016 zo dňa 19.11.2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Dodatok č.1 01.03.2018  
VZN Všeobecne záväzné nariadeni Obce Markušove č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov 17.03.2017  
VZN Všeobecné závezné nariadenie Obce Markušovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (3.43 MB) 01.01.2017  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4/2016 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Markušovce (361.33 kB) 01.01.2017  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska 19.11.2016  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2016, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Markušovce 19.11.2016  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2016 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území Obce Markušovce 05.7.2016  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Markušovce 10.3.2016  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2015 31.12.2016
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Markušovce 20.11.2014  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2014, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 20.11.2014  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 1.9.2014 30.09.2019
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2014, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce č. 3 zo dňa 1.12.2011 24.7.2014  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce 31.8.2013  
 

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013 - Textová časť B:
Záväzná časť

   
  Príloha č. 2 k VZN č. 2/2013 - Grafická časť    
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2013, ktorým sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie obce Markušovce o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Markušoce č. 3. zo dňa 10.12.1996 v znení VZN č. 1/1997 11.6.2013  
VZN Všeoboecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2013 31.12.2014
       
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2012 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce 3.8.2012 2.12.2019
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 1.1.2012 1.9.2014
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2011 o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce 29.12.2011 24. 7.2014
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 29.12.2011 21.10.2014
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 20.5.2011  
Príloha
Príloha č. 1 VZN č. 1/2011 - Zoznam ulíc ohrozených povodňami na rieke Hornád a Levočskom potoku
20.5.2011  
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2 zo dňa 22. 12. 2009 o úhradách za opatrovateľskú službu 20. 1.2010  
Dodatok Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12. 5.2009 31.12.2012
VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1 zo dňa 16. 12. 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. 1.2009 31.12.2012
Príloha

Príloha č. 1 VZN č.1/2008 - Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

   
Príloha

Príloha č. 2 VZN č.1/2208 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za psa

   
Príloha

Príloha č. 3 VZN č.1/2008 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva

   
Príloha

Príloha č. 4 VZN č.1/2008 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

   
Príloha

Príloha č. 5 VZN č.1/2008 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

   
VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 6 zo dňa 21. 11. 2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3 zo dňa 11.6.2004 o podmienkach chovu a držania psov - dodatok č. 1

23. 12. 2006 17.3.2017
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 5 zo dňa 21. 11. 2006 o odpadoch 23. 12. 2006 10.3.2016
VZN Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4 zo dňa 21. 11. 2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4 zo dňa 16.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dodatok č. 1 1. 1. 2007 1.1.2009
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 3 zo dňa 21. 11. 2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska 23. 12. 2006 19.11.2016
Príloha

Príloha č.1 VZN č.3 zo dňa 21. 11. 2006 - Cenník cintorínskych služieb v obci Markušovce

   
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 2 zo dňa 5. 9. 2006 o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce 21. 9. 2006  
Príloha

Príloha č. 1 k VZN č. 2 /06 - DOTAZNÍK k žiadosti o nájom bytu vo vlastníctve Obce Markušovce

   
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 1 zo dňa 9. 5. 2006 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom z územia obce Markušovce 24. 5. 2006 31.12.2016
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 4 zo dňa 16. 12. 2005 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1. 1. 2006 31.12.2007
Príloha

Príloha č. 1 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   
Príloha

Príloha č. 2 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   
Príloha

Príloha č. 3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   
Príloha

Príloha č. 4 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   
Príloha

Príloha č. 5 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 3 zo dňa 16. 12. 2005 o odpadoch 1. 1. 2006 23.12.2008
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 2 zo dňa 16. 12. 2005 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 1. 1. 2006 23.07.2019
Príloha

Príloha č. 1 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

   
Príloha

Príloha č. 2 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

   
VZN Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 4 zo dňa 15. 12. 2003 o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Markušovce 1. 1. 2004 31.12.2004