Navigácia

Obsah

Referendum 7. februára 2015

 

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o týchto  o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Na hlasovanie v referende  a na sčítanie hlasov  sa vytvárajú v obciach, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice v mestských častiach okrsky na konanie referenda. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. c)], t.j. do 15.12.2014. Okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených občanov.

 

Okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie v Obci Markušovce Volebný okrsok č. 1                  Obecný úrad Markušovce, Michalská 51

Obec Markušovce najneskôr 25 dní pred konaním referenda zašle každkému oprávnenému obbčanovi zápísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania referenda, okrsok na konanie referenda a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať.

Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

 

Výsledky referenda   

Výsledky hlasovania z 7.2.2015.pdf

Výsledky sumár z 7.2.2015.pdf