Navigácia

Obsah

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

logo EU  logo irop  logo minist. podoh.

Stručný opis projektu:

V rámci realizácie projektu sa bude riešiť novostavba materskej školy v obci a následné dovybavenie materskej školy technickým vybavením pre deti zahŕňajúcim nábytkové vybavenie, technické vybavenie, učebné pomôcky a hračky.

 

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:
2 - Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:
2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostrredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Celkové schválené oprávnené výdavky na realizáciu aktivit projektu: 709 600,00 EUR

Schválená dotácia: 674 120,00 EUR

Spolufinancovanie projektu obcou vo výške 5%: 35 480,00 EUR 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.