Navigácia

Obsah

Rozpočet obce


Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(Štatút obce, §9)

Rok 2014

Rozpočet obce Stiahnuté: 209x | 26.02.2019

Rok 2013

Plnenie rozpočtu Stiahnuté: 167x | 26.02.2019

Rozpočet rozpočtovej organizácie obce Základná škola s materskou školou Stiahnuté: 154x | 26.02.2019

Rozpočet obce Stiahnuté: 193x | 26.02.2019

Rok 2012

Plnenie rozpočtu Stiahnuté: 159x | 26.02.2019

Rozpočet rozpočtovej organizácie obce Základná škola s materskou školou Stiahnuté: 180x | 26.02.2019

Časť B - Programový-komentár Stiahnuté: 198x | 26.02.2019

Časť B - Programový-programy Stiahnuté: 169x | 26.02.2019

Časť A - Položkový Stiahnuté: 162x | 26.02.2019

Rozpočet obce Stiahnuté: 180x | 26.02.2019

Rok 2011

Plnenie rozpočtu Stiahnuté: 162x | 26.02.2019

Rozpočet rozpočtovej organizácie obce Základná škola s materskou školou Stiahnuté: 177x | 26.02.2019

Programový-komentár Stiahnuté: 226x | 26.02.2019

Programový-programy Stiahnuté: 192x | 26.02.2019

Rozpočet obce Položkový Stiahnuté: 185x | 26.02.2019

Rok 2007

Plnenie rozpočtu - Obec Stiahnuté: 176x | 26.02.2019

Rok 2006

Plnenie rozpočtu - ZŠsMŠ Stiahnuté: 175x | 26.02.2019

Plnenie rozpočtu - Obec Stiahnuté: 246x | 26.02.2019

Rok 2004

Plnenie rozpočtu - Obec Stiahnuté: 170x | 26.02.2019

Rok 2003

Plnenie rozpočtu - Obec Stiahnuté: 213x | 26.02.2019

Stránka