Navigácia

Obsah

Rozpočet obce


Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(Štatút obce, §9)

Rok 2021

RO č.1 Obec Markušovce Stiahnuté: 133x | 02.06.2021

RO č. 1 ZŠ s MŠ Stiahnuté: 107x | 02.06.2021

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2021 Stiahnuté: 96x | 27.05.2021

Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2021 Stiahnuté: 76x | 27.05.2021

Schváleny rozpočet ZŚ s MŠ Markušovce na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 76x | 07.05.2021

Schválený rozpočet obce na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 98x | 07.05.2021

Rok 2020

8. a 9. zmena rozpočtu Stiahnuté: 120x | 01.03.2021

Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 Stiahnuté: 146x | 24.11.2020

4. a 5. zmena rozpočtu OcÚ Markušovce pre rok 2020 Stiahnuté: 157x | 21.10.2020

Rozpočet obce 2020 po 2. zmene - rozpočtovými opatreniami Stiahnuté: 165x | 01.07.2020

Schválený rozpočet ZŠsMŠ Markušovce na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 232x | 05.03.2020

Schválený rozpočet Obce Markušovce na rok 2020 - 2022 Stiahnuté: 277x | 05.03.2020

Rok 2019

Rozpočet Obce s plnením k 31.12.2019 Stiahnuté: 190x | 05.03.2020

Rozpočet 2019 III. zmena schválený 07.11.2019 Stiahnuté: 216x | 28.11.2019

Rozpočet 2019 - I a II zmena schválená Stiahnuté: 217x | 29.10.2019

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na roky 2019 - 2021 schválený dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 556x | 16.07.2019

Schválený rozpočet obce na roky 2019 - 2021 schválený dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 337x | 16.07.2019

Rok 2018

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce Stiahnuté: 400x | 30.05.2019

Plnenie rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 292x | 06.06.2019

Rozpočet RO obce: Základna škola s materskou šklou, schválený 20.2.2018 Stiahnuté: 460x | 26.02.2019

Stránka