Navigácia

Obsah

Rozpočet obce


Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(Štatút obce, §9)

Rok 2019

Rozpočet 2019 - I a II zmena schválená Stiahnuté: 34x | 29.10.2019

Rozpočet 2019 III. zmena schválený 07.11.2019 Stiahnuté: 39x | 28.11.2019

Schválený rozpočet obce na roky 2019 - 2021 schválený dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 120x | 16.07.2019

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na roky 2019 - 2021 schválený dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 82x | 16.07.2019

Rok 2018

Plnenie rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 86x | 06.06.2019

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce Stiahnuté: 143x | 30.05.2019

Rozpočet Obce Markušovce po druhej zmene, schválený 26.6.2018 Stiahnuté: 109x | 26.02.2019

Rozpočet Obce Markušovce, schválený 20.2.2018 Stiahnuté: 114x | 26.02.2019

Rozpočet po treťom rozpočtovom opatrení Stiahnuté: 91x | 26.02.2019

Rozpočet RO obce: Základna škola s materskou šklou, schválený 20.2.2018 Stiahnuté: 91x | 26.02.2019

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 Stiahnuté: 167x | 26.02.2019

Rok 2017

Rozpočet obce po desiatej a jedenástej zmene Stiahnuté: 90x | 26.02.2019

Rozpočet obce po druhej zmene Stiahnuté: 77x | 26.02.2019

Rozpočet obce po prvej zmene Stiahnuté: 102x | 26.02.2019

Rozpočet obce po siedmej zmene Stiahnuté: 79x | 26.02.2019

Rozpočet obce po štvrtej a šiestej zmene Stiahnuté: 103x | 26.02.2019

Rozpočet obce po tretej zmene Stiahnuté: 82x | 26.02.2019

Rozpočet obce za rok 2017 s plnením k 31.12.2017 Stiahnuté: 101x | 26.02.2019

Rozpočet obce, schválený 2.2.2017 Stiahnuté: 129x | 26.02.2019

Rozpočet RO obce: Základna škola s materskou školou, schválený 2.2.2017 Stiahnuté: 117x | 26.02.2019

Stránka