Navigácia

Obsah

Rozpočet obce


Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(Štatút obce, §9)

Rok 2022

Návrh programového rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Stiahnuté: 11x | 08.12.2021

Návrh rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Stiahnuté: 7x | 08.12.2021

Rok 2021

Rozpočet obce 2021 po 7. zmene Stiahnuté: 20x | 13.12.2021

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 7. zmene Stiahnuté: 7x | 13.12.2021

Rozpočet obce 2021 po 6. zmene Stiahnuté: 17x | 15.11.2021

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 6. zmene Stiahnuté: 15x | 15.11.2021

Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2021 Stiahnuté: 19x | 27.10.2021

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2021 Stiahnuté: 19x | 27.10.2021

Rozpočet obce 2021 po 5. zmene Stiahnuté: 51x | 29.09.2021

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 5. zmene Stiahnuté: 23x | 29.09.2021

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 4. zmene Stiahnuté: 30x | 16.09.2021

Rozpočet obce 2021 po 4. zmene Stiahnuté: 30x | 16.09.2021

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.6.2021 Stiahnuté: 28x | 24.08.2021

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 3. zmene Stiahnuté: 34x | 19.08.2021

Rozpočet obce 2021 po 3. zmene Stiahnuté: 36x | 19.08.2021

RO č.1 Obec Markušovce Stiahnuté: 99x | 02.06.2021

RO č. 1 ZŠ s MŠ Stiahnuté: 77x | 02.06.2021

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2021 Stiahnuté: 64x | 27.05.2021

Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2021 Stiahnuté: 46x | 27.05.2021

Schváleny rozpočet ZŚ s MŠ Markušovce na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 43x | 07.05.2021

Stránka