Navigácia

Obsah

Hospodárenie s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach na základe § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 11 odsek 4 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM
OBCE MARKUŠOVCE

§ 1
Úvodné ustanovenia
1) Obec Markušovce (ďalej len "obec") je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
2) Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu a upravujú najmä:
a) obsahové vymedzenie majetku obce,
b) nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
c) postup prenechávania majetku obce do užívania právnickým alebo fyzickým osobám,
d) správu majetku obce,
e) podmienky odňatia majetku subjektom, ktoré obec založila alebo zriadila,
f) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami, záväzkami a inými majetkovými právami obce a správcu,
g) nakladanie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi,
h) aukčný predaj vecí,
i) úkony pri hospodárení s majetkom obce podliehajúce schváleniu orgánmi obce.

Prvá hlava
MAJETOK OBCE
§2
Úvodné ustanovenia
1. Majetkom obce sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky, záväzky a iné majetkové práva obce a majetkové práva právnických osôb zriadených, alebo založených obcou, ako aj majetkové práva právnických osôb ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia zo štátu na obec.
2. Majetkom obce sú aj finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné papiere.
3. Obci môže byť zverený majetok do dočasného užívania, resp. do správy štátom, prípadne inými fyzickými alebo právnickými osobami v súlade s platnou právnou úpravou.
4. S majetkom obce sú oprávnení nakladať a hospodáriť:
- obecné zastupiteľstvo,
- starosta obce,
- zamestnanci obce,
- právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
- právnické osoby zriadené alebo založené obcou.
Iné subjekty sú oprávnené nakladať s majetkom obce len potiaľ, pokiaľ to vyplýva z osobitných rozhodnutí alebo postupu oprávnených orgánov obce.

§ 3
Majetok obce
1) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, pokiaľ právna úprava neustanoví inak.
Majetok obce možno najmä:
a) využívať v rámci plnenia úloh vyplývajúcich pre obec z toho ktorého zákona samostatne,
b) zveriť do správy rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám, ktoré zriadilo podľa osobitného predpisu,
c) dať do užívania, ak ide o neupotrebiteľný alebo prebytočný majetok,
d) dať do prenájmu a to jednotlivo alebo aj celý súbor vecí,
e) bezodplatne poskytnúť určitým subjektom na plnenie úloh - nesmie to však odporovať cieľom a záujmom obce,
f) vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo ho môže použiť na založenie inej právnickej osoby .
2) Majetok obce možno použiť najmä na:
- verejné účely,
- výkon samosprávy obce,
- podnikateľskú činnosť,
- výchovno-vzdelávací proces.

§ 4
Hospodárenie s majetkom obce
1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, v prospech všestranného rozvoja obce, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia a za tým účelom sú povinní najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
- uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
2) Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3) Na majetok obce, ktorý bol nadobudnutý podľa osobitného predpisu, nie je možné zriadiť:
a) záložné právo,
b) zabezpečovací prevod práva,
c) uskutočnenie výkonu rozhodnutia,
d) konkurzné ani vyrovnávacie konanie.
4) Odpustenie dlhu je neprípustné, okrem prípadov uvedených v § 11 a § 14 týchto zásad, kedy v odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo upustiť od vymáhania dlhu, pokiaľ tento nie je dostatočne preukázaný, alebo náklady spojené s jeho vymáhaním by mohli byť vyššie ako vymáhaná hodnota majetku.
5) Nad hodnotu 20 000,-Sk sa ukladá dlh založiť majetkom.


Druhá hlava
NADOBÚDANIE A PREVODY VLASTNÍCTVA OBCE
§ 5
Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce
1) Obec môže nadobúdať majetok hnuteľný aj nehnuteľný od právnických aj fyzických osôb zmluvou a to odplatne alebo bezodplatne, a to:
- zo zákona,
- zmluvným prevodom,
- vlastnou podnikateľskou alebo investorskou činnosťou, príp. aj inými aktivitami pokiaľ to neodporuje osobitným právnym predpisom,
- dedením,
- darovaním,
- rozhodnutím štátnych orgánov.
2) Obec nadobúda majetok podnikateľskou činnosťou najmä v nasledovných prípadoch:
- majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb,
- vkladmi - peňažnými aj nepeňažnými -do obchodných spoločností v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

3) Obec nadobúda majetok aj investorskou činnosťou, najmä v nasledovných prípadoch:
- stavbou objektov a budov,
- v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami.

§ 6
Prevody vlastníctva majetku obce
1) Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňuje zmluvne a za odplatu.
Zmluvné prevody nehnuteľného majetku vždy podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom. Obec má právo voľby spoluvlastníka, ktorému odpredá svoj podiel.
2) Zmluvné prevody na iné právnické alebo fyzické osoby sa realizujú zásadne za cenu obvyklú na miestnom relevantnom trhu, pokiaľ nie sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa. Takéto dôvody musia byť vždy špecifikované v uznesení obecného zastupiteľstva o schválení zmluvného prevodu.
Takýmto postupom nie je dotknutá osobitná právna úprava na úseku poskytovania štátnej pomoci.
Tretia hlava
NAKLADANIE S PREBYTOČNÝM NEUPOTREBITEĽNÝM MAJETKOM
§ 7
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok
1) Prebytočný je majetok, ktorý obec trvalé nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Za prebytočný majetok sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám správcu.
2) Neupotrebiteľný je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke už nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré treba odstrániť.
3) Neupotrebiteľný alebo prebytočný majetok, pri ktorom je zrejmé, že ho nemôže využiť právnická alebo fyzická osoba sa fyzicky zlikviduje.

§ 8
Prenechávanie majetku obce do užívania
1 ) Obec môže neupotrebiteľný a prebytočný majetok prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej, alebo fyzickej osobe a to zásadne odplatne.

Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
- presnú špecifikáciu majetku obce,
- spôsob užívania,
- čas užívania,
- výšku odplaty za užívanie,
- podmienky užívania,
2) Prenechávať majetok obce na dočasné užívanie je možné aj v prípadoch, keď je to pre obec ekonomicky výhodné.
3) Uzatváranie týchto zmlúv patrí do kompetencie starostu obce po odsúhlasení:
- obecnou radou
• pri nebytových priestoroch do výmery 100 m2,
• pri pozemkoch do 100 m2 celkovej výmery,
• s celkovou dobou prenájmu do 3 rokov ,
- obecného zastupiteľstva
• v ostatných prípadoch.
4) Organizácie zriadené a založené obcou môžu takto postupovať len s písomným súhlasom starostu obce po schválení v obecnej rade, alebo obecnom zastupiteľstve.
5) Podnikateľské subjekty a iné subjekty s majetkovou účasťou obce môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu najviac na dobu 3 rokov s písomným súhlasom starostu obce, po schválení v obecnej rade, alebo obecnom zastupiteľstve.
6) Subjekty uvedené v ods. 4 a 5 tohto ustanovenia sú povinné jeden exemplár nájomnej zmluvy zaslať na Obecný úrad.


Štvrtá hlava
SPRÁVA MAJETKU OBCE
§ 9
Zverenie majetku do správy
1) Obec môže zmluvne zveriť do správy rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám (ďalej "správca"), ktoré zriadilo podľa osobitného predpisu.
Do správy sa dáva správcom tá časť majetku obce, ktorá slúži na plnenie ich úloh. Súčasne prechádzajú na tieto subjekty i pohľadávky, záväzky a iné majetkové práva.
2) Odovzdanie majetku do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a tiež zápisu do katastra nehnuteľností.
3) Správcovia sú oprávnení zverený majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmito zásadami a osobitnými právnymi predpismi. Nesmú ho scudzovať.
4) Majetok obce sa odovzdáva do správy formou písomnej zmluvy, ktorá obsahuje presnú špecifikáciu odovzdávaného majetku, jeho hodnotu, práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom.
5) Spravovaný majetok môže správca dať do nájmu, užívania alebo výpožičky len so súhlasom starostu, po schválení v obecnej rade v prípade zmluvy do 3 rokov; obecného zastupiteľstva, v prípade zmluvy na dobu dlhšiu ako 3 roky.

§ 10
Odňatie zvereného majetku zo správy
1) Obec, ako vlastník majetku, môže zverený majetok správcovi odňať ak:
- je majetok spravovaný v rozpore s týmito zásadami,
- ak ide o majetok pre správcu prebytočný a neupotrebiteľný,
- ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku.
2) Právo obecného zastupiteľstva alebo starostu obce na odňatie správy majetku upravujú ustanovenia § 14 týchto zásad.


Piata hlava
POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA OBCE
§ 11
1) Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.
2) Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom, alebo sčasti odpustiť, ak to schváli obecné zastupiteľstvo.
3) Dlžníkovi, ak je ním občan, možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia pohľadávky dlžníkom písomne uznanej, čo do dôvodu a výšky, prípadne priznanej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak tento bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku, alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti.
4) Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.
5) Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľna, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.
6) Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky toho istého druhu upustiť iba raz.
7) Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.
8) Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov (dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov) sa riadi dôsledne osobitnou právnou úpravou -zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Ustanovenie ods. 1 - 6 týchto zásad v týchto prípadoch nemožno použiť.

Šiesta hlava
NAKLADANIE S CENNÝMI PAPIERMI A AUKCIE
§ 12
1) Cenné papiere, kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecného zastupiteľstva, za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov. Zároveň sa podporne použijú príslušné ustanovenia týchto zásad.
2) Predaj hnuteľných vec formou aukcie upravujú osobitné právne predpisy, prípadne aj vnútorný predpis obce a rozhoduje o ňom:
- starosta obce, ak vyvolávacia cena všetkých vecí nepresahuje 20 000,-Sk a v ktorých hodnota jednotlivej veci nepresiahne 1 000,- Sk
- obecné zastupiteľstvo, ak vyvolávacia cena všetkých vecí presahuje hodnotu 20 000,-Sk.
-
Siedma hlava
NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI A FINANČNÁ HOTOVOSŤ
§ 13
1) Obec, subjekty s majetkovou účasťou obce, rozpočtové a príspevkové organizácie obce si zriaďujú účty u peňažných ústavov v súlade s platnou právnou úpravou.
2) Správca, ktorý je rozpočtovou organizáciou zriadenou obcou, je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí obec podľa osobitného predpisu.
3) Správca, ktorý je príspevkovou organizáciou zriadenou obcou, je na rozpočet obce zapojený príspevkom a platia pre neho finančné vzťahy určené obcou v rámci jeho rozpočtu podľa osobitného predpisu.
4) Správcovia nemôžu prijať úver alebo pôžičku, poskytovať úver alebo pôžičku a nemôžu vstupovať do úverových vzťahov ako ručitelia.
5) Zostatok dennej pokladničnej hotovosti obecného úradu je 20 000,- Sk na jednu pokladňu.

Ôsma hlava
SCHVAĽOVANIE ORGÁNMI OBCE
§ 14
1 ) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) odplatné nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku,
b) všetky zmluvné prevody nehnuteľného majetku,
c) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku, ktorého hodnota je vyššia ako 20 000,- Sk, vrátane prevodov majetku v takejto hodnote medzi subjektami obce,
d) odňatie zvereného majetku, pokiaľ to slúži k všestrannému rozvoju obce s výnimkou prípadov, ktoré sú vyhradené starostovi obce,
e) prenechanie majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám v zmysle § 8 týchto zásad,
f) nakladanie s majetkovými právami obce nad hodnotu 30 000,-Sk,
g) prijatie úveru alebo pôžičky,
h) prevzatie dlhu,
i) pristúpenie k dlhu,
j) prevzatie záruky ,
k) nájom majetku na dobu dlhšiu ako 3 roky,
l) priamy predaj prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku, ktorého účtovná hodnota je vyššia ako 20000,-Sk a v ktorých hodnota jednotlivej veci nepresiahne 1 000,- Sk,
m) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
n) združovanie finančných prostriedkov,
o) upustenie od vymáhania dlhu podľa § 4 ods. 4,
p) majetkové vklady do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.
2) Starosta obce najmä:
a) nariaďuje vykonať inventarizáciu majetku obce,
b) schvaľuje zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote do 20 000,- Sk a v ktorých hodnota jednotlivej veci nepresiahne 1 000,- Sk, vrátane prevodov majetku v takej hodnote medzi subjektami obce,
c) odníma zverený majetok, pokiaľ ho správca užíva v rozpore so zmluvou o zverení do správy, platnými právnymi predpismi a týmito zásadami,
d) nakladá s majetkovými právami obce do 30 000,-Sk
e) 100 000,- Sk po odsúhlasení v obecnej rade
f) nad 100 000,- Sk po odsúhlasení v obecnom zastupiteľstve
g) prenecháva majetok obce do užívania fyzickým a právnickým osobám v zmysle § 8 týchto zásad,
h) povolí zaplatenie dlhu v splátkach alebo jeho odklad po písomnom uznaní dlhu dlžníkom. Ak hodnota dlhu presahuje 10.000,-Sk je povinný o tom informovať obecné zastupiteľstvo.


Deviata hlava
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 15

1) Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány samosprávy obce ako aj subjekty nakladajúce s majetkom obce.
2) Všetky právne úkony spojené s nakladaním majetku obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
3) Starosta obce môže bližšie konkretizovať ustanovenia týchto zásad vo svojich smerniciach, príkazoch a pokynoch.
4) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 16
Účinnosť
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 7. augusta 2003.

Ing. Ján Šofranko
starosta obce