Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór

 

Meno:

 Ing. Františka Šteinerová

E-mail:

hkocu@markusovce.sk 

Za hlavného kontrolóra zvolená na obdobie 6 rokov dňa 29. 12. 2015.

Plány kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov

zo dňa 6.08.2021 PDF dokument (233.82 kB)

zo dňa 3.10.2019  PDF dokument

zo dňa 15.4.2019    PDF dokument  

zo dňa 26.6.2018      PDF dokument

zo dňa 28.11.2017    PDF dokument

zo dňa 6.4. 2017      PDF dokument

zo dňa 8. 9. 2016     PDF dokument

zo dňa 8. 2. 2016     PDF dokument

 

Archív do roku 2015

Plán kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov

schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce 2. 7. 2013
PDF dokument

schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce 12.12.2012
PDF dokument

schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce 26.4.2012
PDF dokument

Návrh plánu kontroly na 2. polrok 2011

V súlade s ustanoveniami §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov vykoná:

  • kontrolu plnenia rozpočtu Obce Markušovce
  • kontrolu verejného obstarania Obce Markušovce
  • kontrolu a analýzu mzdových prostriedkov Obce Markušovce
  • kontrolu zriaďovacej listiny ZŠsMŠ Markušovce a povinnosti spojených so právou majetku obce

Návrh plánu kontroly na 1. polrok 2011

V roku 2011 hlavná kontrolórka obce Markušovce podľa plánu kontrolnej činnosti v 1. polroku sa zamerá na:

  • kontrolu a analýzu vybraných ukazovateľov hospodárenia obce
  • vypracovanie odborného stanoviska k návrhu programového rozpočtu a rozpočtu obce na roky 2011-2013
  • vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2010
  • vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia o kontrolnej činnosti v obci 

 


Hlavný kontrolór obce


Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra, ktorý je zamestnancom obce. Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

Hlavný kontrolór najmä:
- vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz za polrok správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
- spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom obce a do všetkých dokladov potrebných na výkon kontroly. Pri vykonávaní týchto činností úzko spolupracuje s obecným úradom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady.

Funkcia hlavného kontrolóra ja nezlučiteľná s funkciou:
- poslanca obecného zastupiteľstva,
- starostu obce,
- člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
- iného zamestnanca obce,
- podľa osobitného zákona (napr. zákon o sudcoch a prísediacich).

Výkon funkcie hlavného kontrolóra skončí:
- vzdaním sa funkcie,
- odvolaním z funkcie,
- uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
- smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
- bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
- bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
- dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa odseku 6

Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra, ak
- opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
- uvedie nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení o svojich pracovno-právnych vzťahoch alebo o svojich majetkových pomeroch,
- hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom

(Štatút obce, §18)