Navigácia

Obsah

Symboly obce

Obecné symboly sú:

a) erb obce Markušovce,
b) vlajka obce Markušovce,
c) pečať obce Markušovce.

Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Erb obce Markušovce

Erb obce MarkušovceErb obce Markušovce tvorí:
V modrom štíte v zelenej pažiti stojaci striebrovlasí vľavo hľadiaci rozkrídlený anjel v striebornom rúchu a zlatom kabátci, v pravici so zlatou ratolesťou, v ľavici so zlatým vencom.

Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Markušovce tvorí prílohu č.1 tohoto štatútu.

Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Markušovce, ceny obce Markušovce a uznaniach obce Markušovce,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Markušovciach,
e) na označení katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru,
i) na označení vozidiel obce obecnej polície a obecného požiarneho zboru,
j) v administratívnom konaní Obecného úradu.

Právo použiť a používať erb obce v iných prípadoch ako je uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia je viazané na súhlas obce.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

Vlajka obce Markušovce

Vlajka obce Markušovce pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách zelenej, žltej, bielej a modrej. Vlajka jeVlajka ukončená tromi cípmi. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Markušovce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu. Vlajku obce Markušovce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (v zmysle zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní).

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
- vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
- na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Pečať obce Markušovce

Pečať obce Markušovce tvorí erb obce Markušovce s kruhopisom: "OBEC Markušovce"

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov, zmlúv a podobne.

Pečať uschováva starosta obce.