Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sutaz Leto Hranie 2024

Dátum: 02.07.2024
Autor: Ing. Peter Hamrák
Počet videní: 412
4 min. čítania
Sutaz Leto Hranie 2024

Dajte Like príspevku a stránke Obec Markusovce, napíšte do komentára čo z programu festivalu Leto Hranie chcete zažiť a vyhrajte 3x vstupenku na festivale Leto Hranie (pre dve dospelé osoby a dve deti nad 6 rokov)

Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku

Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle § 845 a nasl. a § 850 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

  1. Organizátor súťaže

1.1. Organizátorom súťaže je Obec Markušovce (ďalej len obec) so sídlom: Michalská 34/51, 05321 Markušovce.

  1. Trvanie súťaže

2.1. Súťaž na Facebooku sa uskutočňuje od 2.7.2024 do 3.7.2024 do 14.00 hod.

  1. Podmienky súťaže

3.1. Do súťaže sa môžu zapojiť len osoby s trvalým bydliskom na území SR staršie ako 16 rokov. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Obce Markušovce a zamestnanci organizácií a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

3.2. Predpokladom zapojenia sa do súťaže je splnenie všetkých podmienok – dať Like príspevku, dať Like FB stránke obce a napísať do komentára príspevku, čo z programu festivalu Leto Hranie chcem zažiť.

3.3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

  1. Ceny

4.1. Traja výhercovia získajú vstupenku na festival Leto Hranie (vstupenka pre 2 dospelé osoby + 2 deti), ktoré do súťaže daruje obec.

4.2. Ceny si Výhercovia prevezmú osobne na obecnom úrade obce do 4.7.2024 do 16.00 hod. po vyhlásení výsledkov Organizátorom prostredníctvom komentára pod príspevkom.

4.3. V prípade, že Výherca si na základe komentára nevyzdvihne výhru na obecnom úrade obce alebo sa s Organizátorom nedohodne na prevzatí ceny iným spôsobom, takáto výhra prepadá v prospech Organizátora.

  1. Žrebovanie

5.1. Žrebovanie Výhercov sa uskutoční najneskôr do 3.7.2024 do 15.00, zabezpečené bude elektronicky zo strany Organizátora.

5.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku III. Podmienok.

5.3. Meno každého Výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na Facebooku Organizátora súťaže.

  1. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na Facebooku za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch).

6.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.

6.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované.

6.4. Informácie o podmienkach súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.markusovce.sk/sutaz-leto-hranie-2024

V Markušovciach 2. 7. 2024