Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestne šetrenie k rekonštrukcii chodníka na Michalskej ulici

GALÉRIA
Dátum: 02.07.2024
Autor: Ing. Peter Hamrák
Počet videní: 527
4 min. čítania
Miestne šetrenie k rekonštrukcii chodníka na Michalskej ulici

V utorok 25. 6. 2024 o 10.00 hod. sa v Markušovciach na Michalskej ulici uskutočnilo miestne šetrenie. Stretnutia zvolal starosta obce Peter Fulla z dôvodu dlhodobo nevyhovujúceho stavu chodníka na tejto ulici a nejasných majetkovo-právnych vzťahov.

Stavba chodníka je vlastníctvom obce a je umiestnená na pozemku, parcelné číslo C KN 1750/1, ktorého vlastníkom je Košický samosprávny kraj (ďalej KSK). V celej dĺžke chodník lemuje cestnú komunikáciu tretej triedy, ktorú udržiava Správa ciest KSK (ďalej SC KSK). Existujúci chodník nespĺňa základné požiadavky na komunikácie tohto typu definované v príslušnej norme STN.  Chodník je navyše umiestnený na opornej konštrukcii na nábreží Hornádu, ktorá stabilizuje cestnú komunikáciu a zároveň tvorí hranicu koryta rieky Hornád.

Svoju účasť na stretnutí potvrdila riaditeľka investično-technického úseku Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) Ing. Slávka Hudák Orlovská. Tá sa však stretnutia nezúčastnila pre iné pracovné povinnosti. Zastupovali ju Ing. Zuzana Čurillová a Ing. Matúš Hudák zo Správy ciest KSK stredisko Spišská Nová Ves a Rožňava.

Za Obec Markušovce sa stretnutia zúčastnili Ing. Klára Rimbalová za investičný úsek, Miroslav Gurčík, zástupca starostu a starosta Peter Fulla. Prizvaný bol aj Ing. Miloš Haváš, projektant oslovený na spracovanie projektovej dokumentácie k zvažovanej rekonštrukcii chodníka.

Prizvaní boli aj zástupcovia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, ktorí sa však stretnutia nezúčastnili bez udania dôvodu.

Počas stretnutia starosta obce zhodnotil situáciu a priblížil predstavu obce o rekonštrukcii. Každý z účastníkov vyslovil svoje stanovisko k problematike v rámci svojich kompetencií a zistení na mieste. Obec navyše disponuje vyjadrením statika k skutočnému technickému stavu stavby chodníka, kde sa vyjadruje aj k stavu oporných konštrukcií.

V stanovisku na základe obhliadky statik konštatuje, že prípadná investícia do obnovy spevnených plôch môže byť v budúcnosti ohrozená oporným múrom, na ktorom je stavba uložená a ktorého technický stav sa bude časom zhoršovať. Preto pred začiatkom obnovy chodníka statik odporúča vykonať podrobnú diagnostiku oporného múru (mechanickej odolnosti a stability) a zvážiť jeho sanáciu.

Počas obhliadky spevnených plôch statikom boli spozorované aj poruchy na opornej konštrukcii cesty. Dlhodobo zhoršený stav oporných konštrukcií dokladá aj projektová dokumentácia vypracovaná už v roku 1992 k oprave oporného múra pri ceste III/5365 v Markušovciach, ktorej objednávateľom bola vtedajšia Okresná správa ciest Spišská Nová Ves. Tento dokument zároveň deklaruje aj majetkovo-právny vzťah KSK k opornej konštrukcii oddeľujúcej koryto rieky Hornád od cestnej komunikácie.

V zmysle výsledku miestneho šetrenia a zistení statika smerovali zástupcovia obce Markušovce požiadavky na diagnostiku a sanáciu oporného múra na pracovníkov SC KSK prítomných pri šetrení. Tí prisľúbili svoju súčinnosť a deklarovali, že zistenia a požiadavky z miestneho šetrenia spracujú a postúpia na ďalšie prejedanie postupom štandardným pre takéto situácie v rámci štruktúr SC KSK.

Na vyjadrenie SC KSK obec stále čaká. Vo veci sa obráti aj na svojich volených zástupcov v Zastupiteľstve KSK a župana Trnku.