Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 18

Dátum: 09.06.2016
Počet videní: 162

Vyvesené: 09.06.2016

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1. materiál 2. príloha Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1. materiál
 3. Kontrola uznesení / 1. materiál 2. príloha 4.správa o kontrole 3. príloha k správe
 4. Správa z kontroly interných predpisov Obce Markušovce / 1. materiál
 5. Schválenie VZN č. 1/2016 Obce Markušovce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území Obce Markušovce / 1. materiál - 2. príloha č.1-navrh VZN - 3. príloha č. 2-pripomienky - 4. prilohač. 3-VZN s pripomienkami
 6. Návrh na schválenie Programu rozvoja obce Markušovce 2016-2020 / 1. materiál - 2. pripomienky1 - 3. pripomienky2 - 4. PRO so zapracovanými pripomienkami
 7. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve Obce Markušovce pre Máriu Pechovú z dôvodu osobitného zreteľa / 1. materiál - 2. prílohy
 8. Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve Obce Markušovce pre Zdena Bušovského z dôvodu osobitného zreteľa / 1. materiál - 2. prílohy
 9. Žiadosti obyvateľov a organizácií
  9.1
  Žiadosť o pridelenie priestorov – klubového zariadenia Požiarna zbrojnica / 1. materiál - 2. prílohy
  9.2
  Žiadosť o predbežný súhlas k dobývaniu výhradného ložiska Markušovce / 1. materiál - 2. prílohy1 - 3. prílohy2
  9.3
  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Alijovič Osman / 1. materiál - 2. prílohy
 10. Návrh cenovej ponuky na úsporu elektrickej energie a zemného plynu / 1. materiál - 2. prílohy
 11. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku a drobného majetku / 1. materiál - 2. prílohy
 12. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Markušovce / 1. materiál - 2. príloha1 Návrh zmluvy - 3. príloha2 - 4. príloha3
 13. Návrh 2. Zmeny rozpočtu Obce Markušovce / 1. materiál - 2. príloha1 ZŠsMŠ - 3. príloha2 Obec
 14. Informácia o prijatí smernice Obce Markušovce o vybavovaní petícií a vedení evidencie o petíciách adresovaných orgánom obce / 1. materiál - 2. smernica - 3. príloha č. 1 k smernici - 4. príloha č. 2 k smernici
 15. Schválenie prenájmu a nájomnej zmluvy na pozemok EKN par. č. 90572, cintorín / 1. materiál - 2. návrh zmluvy - 3. prílohy
 16. Schválenie zmluvy č. 1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov podľa VZN č. 1/2016 pre Slovan FO Markušovce / 1. materiál - 2. zmluva - 3. príloha
 17. Návrh na doplnenie kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016 / 1. materiál
 18. Návrh na zrušenie uznesenia č. 116/2016 zo dňa 17. 03. 2016 / 1. materiál - 2. príloha
 19. Návrh na predloženie žiadosti o NFP / 1. materiál
 20. Rôzne / 1. materiál
 21. Diskusia
 22. Interpelácia poslancov
 23. Záver
Naposledy zmenené: 2017-09-05 09:00:10
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.