Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 49

Dátum: 08.02.2018
Počet videní: 163

Vyvesené: 08.02.2018

Pozvánka na 49. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 08. 02. 2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  PRÍLOHA: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  PRÍLOHA: Správa o kontrole
 4. Schválenie vydania monografie Obce Markušovce
 5. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2018 - 2020
  a) Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018_2020
  PRÍLOHA:
  Stanovisko Hlavnej kontrolórky
  b)
  Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2018 – 2020
  PRÍLOHA: Návrh rozpočtu ZŠsMŠ
  c)
  Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2018 - 2020
  PRÍLOHA: Návrh rozpočtu Obce
 6. Všeobecne záväzné nariadenia Obce Markušovce
  a)
  Schválenie VZN č. 1/2018 Obce Markušovce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2016 zo dňa 19. 11. 2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska, a ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2017 zo dňa 20.7.2017
  PRÍLOHA: Návrh VZN
  b)
  Schválenie VZN č. 2/2018 Obce Markušovce, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2017 zo dňa 17. 03. 2017 o podmienkach chovu a držania psov, a ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2017 zo dňa 20.7.2017
  PRÍLOHA: Návrh VZN
 7. Prerokovanie spolupráce pri programe spoločenskej a priestorovej integrácie rodín
 8. Správa o výsledku kontroly nájomnej zmluvy a jej úhrady organizáciou, ktorá využívala kultúrny dom na školenie v mesiaci jún, prípadne aj v iných mesiacoch roka 2017 a 2016
 9. Správa o výsledku kontroly nájomnej zmluvy a jej úhrady skautskou či inou organizáciou, ktorá využívala kultúrny dom v dopoludňajších hodinách posledný júlový a prvý augustový týždeň
 10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Boženu Pechovu
 11. Správa o oprave chyby v katastrálnom operáte
  PRÍLOHA: Rozhodnutie
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jozefa Čonku
  PRÍLOHA: Žiadosť, GP
 13. Súhlas k zriadeniu odplatného vecného bremena
  PRÍLOHA: Žiadosť
 14. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1621 – Blaumont, s.r.o.
 15. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy - Ing. Katarína Veľká
  PRÍLOHA: Žiadosť
 16. Žiadosť VSK MINERAL s.r.o. o súhlas k otvárke výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť VSK MINERAL s.r.o.
 17. Informácia o Organizačnej štruktúre Obecného úradu v Markušovciach
  PRÍLOHA: Organizačná štruktúra
 18. Rôzne
  18.1 Anonymné podanie fanúšikov futbalu - Slovan FO
 19. Diskusia
 20. Interpelácia poslancov
 21. Záver

Naposledy zmenené: 2018-02-05 14:31:57
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.