Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 56

Dátum: 26.06.2018
Počet videní: 207

Vyvesené: 26.06.2018

Pozvánka na 56. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 26. 06. 2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  PRÍLOHA: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  PRÍLOHA: Správa o kontrole
 4. Plán kontrolnej činnosti na polročné obdobie
  PRÍLOHA: Návrh plánu kontrolnej činnosti
 5. Aktualizácia internetovej stránky a internetových služieb Obce Markušovce
  PRÍLOHA č.1: Cenová ponuka - webhosting, stránka, redakčný systém
  PRÍLOHA č.2: Cenová ponuka - mobilná aplikácia
  PRÍLOHA č.3: Konkurenčné ceny
  1 a 2
 6. Návrh na schválenie žiadosti MILK-AGRO, spol. s r.o. o odkúpenie časti parcely CKN 834
  PRíLOHA: Žiadosť, situácia
 7. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Boženu Pechovú - osobitný zreteľ
  PRÍLOHA: Zverejnenie zámeru, GP
 8. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Jozefa Čonku - osobitný zreteľ
  PRÍLOHA: Zverejnenie zámeru, GP
 9. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Tomáša Pechu a manželku Janu Pechvú - osobitný zreteľ
  PRÍLOHA: Zverejnenie zámeru, GP
 10. Návrh na vyradenie drobného majetku
  PRÍLOHA: Zoznam
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti zo dňa 01.04.2016 - MEDICENTER PRO, s.r.o.
  PRÍLOHA: Platná Zmluva vrátane dodatkov
 12. Návrh na prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov
 13. Žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016
  13.1 Žiadosť - Centrum voľného času Spišská Nová Ves
  PRÍLOHA: Žiadosť

  13.2 Žiadosť - Nespi-Spiš

  PRÍLOHA: 1 a 2
  13.3 Žiadosť -DHZ Markušovce
  PRÍLOHA: Žiadosť
  13.4 Žiadosť - Nezisková organizácia "Hrad Markušovce"
  PRÍLOHA: Žiadosť
 14. Oboznámenie so zápisom z rokovania o dojednaní odplaty za zriadenie vecného bremena a súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
  PRÍLOHA č. 1: situácie, kopia mapy, LV
  PRÍLOHA č. 2: Zápis z rokovania č. 2.1 a 2.2
 15. Spolupráca s Československým kastračným programom pri problematike túlavých psov v Obci Markušovce
  PRÍLOHA č. 1: Z
  mluva o uzavretí budúcej zmluvy
  PRÍLOHA č. 2: Zmluva o spolupráci - návrh bez čipovania somcov
  PRÍLOHA č. 3: Zmluva o spolupráci - návrh s čipovaním samcov
 16. Informácia k uzneseniu č. 236/2017 - KUKA nádoby
 17. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Ján Gurčík a manželka
  PRÍLOHA: LV a kopia z kat.mapy
 18. Návrh na 2.zmenu rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2018
  PRÍLOHA č.1: Návrh na 2. zmenu rozpočtu
 19. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018
  PRÍLOHA č. 1: Návrh na 2. zmenu rozpočtu
  PRÍLOHA č. 2, 3, 4
 20. Záverečný účet Obce Markušovce na rok 2017
  a) Záverečný účet Obce Markušovce na rok 2017
  b) Plnenie rozpočtu Obce Markušovce na rok 2017
  c) Správa audítora

  d) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017
  PRÍLOHA: Stanovisko HK
 21. Informácia o zmene v Organizačnej štruktúre Obecného úradu v Markušovciach
  PRÍLOHA č. 1, 2
 22. Informácia o stave uzavretia projektu - Zdravotné stredisko
 23. Rôzne
  20.1 Návrh na verejné ocenenie
 24. Diskusia
 25. Interpelácia poslancov
 26. Záver
Naposledy zmenené: 2018-06-23 17:35:28
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.