Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia 24.1.2019

Dátum: 16.01.2019
Počet videní: 207

Vyvesené: 16.01.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce, 16.1.2019
 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční
dňa 24. 01. 2019 o 09.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie schválenie programu zasadnutia
  Príloha: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  Príloha: Správa č. 29
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie
  Príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti
 5. Návrh na posúdenie textu do obecnej kroniky rok 2013, 2014
  Návrh na posúdenie textu do obecnej kroniky rok 2015, 2016
  Príloha: Text rok 2013text rok 2014text rok 2015text rok 2016 
 6. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 7. Návrh na zrušenie uznesení 282/2018, 304/2018, 307/2018, 310/2018
 8. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre MILK-AGRO spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Príloha: Žiadosť, GP
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Boženu Pechovú
  Príloha: Žiadosť, GP
 10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Tomáša Pechu a manželku Janu Pechovú
  Príloha: Žiadosť, GP
 11. Návrh na schválenie spôsobu užívania pozemku pre Základnu organizáciu chovateľov poštových holubov Markušovce
  Príloha: Žiadosť, situácia
 12. Informácia o zmene v organizačnej štruktúre Obecného úradu v Markušovciach
  Príloha: Organizačná štruktúra
 13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2018 zo dňa 29.11.2018 a prijatie nového uznesenia
  Príloha: Uznesenie č. 3/2018
 14. Návrh na zrušenie uznesenia č. 222/2014 zo dňa 14.8.2014
  Príloha: Uznesenie č. 222/2014
 15. Oboznámenie sa návrhom na vyhodnotenie pripomienok k ZaD 02 ÚPN - O Markušovce
  Príloha: Vyhodnotenie pripomienok
 16. Oboznámenie so zápisom z rokovania o dojednaní odplaty za zriadenie vecného bremena a súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
  Príloha č. 1: Situácia, LV - Hamrisko,    Situácia, LV - Štofan
  Príloha č. 2: Zápis z rokovania
  Príloha č. 3: Návrh zmluvy
 17. Návrh na predloženie žiadosti o NFP - Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ
 18. Návrh na preplatenie dovolenky za rok 2017
 19. Návrh na preplatenie dovolenky za rok 2018
 20. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019-2021
  a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019_2021
      Príloha: Stanovisko HK
  b) Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2019-2021
      Príloha: Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ
 21. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
  a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu naa roky 2019_2021
      Príloha: Stanovisko HK
  b) Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
      Príloha: Návrh rozpočtu obce
 22. Rôzne
  a) Prerokovanie protestu prokurátora týkajúceho sa VZN Obce Markušovce č. 2 zo dňa 16.12.2005 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prijaté uznesením č. 203 v Markušovciach dňa 16.12.2005
      Príloha č. 1: Protest prokurátora
      Príloha č. 2: VZN, uznesenie
  b) Prerokovanie členov krízového štábu a plánu vyrozumenia
      Príloha č. 1: Krízový štáb do 31.12.2018
      Príloha č. 2: Krízový štáb od 1.1.2019
      Príloha č. 3: Plán vyrozumenia do 31.12.2018
      Príloha č. 4: Plán vyrozumenia od 1.1.2019
 23. Diskusia
 24. Interpelácia poslancov
 25. Záver
 
Marek Virág, v.r.
starosta Obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.