Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia 20.03.2019

Dátum: 13.03.2019
Počet videní: 222

Vyvesené: 13.03.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce, 13.3.2019 

 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční
dňa 20. 03. 2019 o 10.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie schválenie programu zasadnutia
  Príloha: Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  Príloha: Správa č.30
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie
  Príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti
 5. Schválenie členstva Obce Markušovce v Združení miest a obcí Spiša
  Príloha č. 1: Vysvetlenie
  Príloha č. 2: Vystúpenie
 6. Informácia o zmene v organizačnej štruktúre Obecného úradu v Markušovciach
  Príloha: Organizačná štruktúra
 7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2018 zo dňa 29.11.2018 a prijatie nového uznesenia
  Príloha: Uznesenie č. 3/2018
 8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 222/2014 zo dňa 14.8.2014 
  Príloha: Uznesenie č. 222/2014
 9. Schválenie VZN Obce Markušovce č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Obce Markušovce
  Príloha č. 1: VZN č. 2/2005
  Príloha č. 2: Návrh VZN č. 1/2019
  Príloha č. 3: Protest prokurátora
 10. Upozornenie prokurátora z dôvodu neúčasti poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
 11. Návrh na posúdenie textu do obecnej kroniky rok 2013, 2014
  Návrh na posúdenie textu do obecnej kroniky rok 2015, 2016
  Príloha: Text rok 2013,  text rok 2014,  text rok 2015,  text rok 2016 
 12. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 13. Návrh na zrušenie uznesení 282/2018, 304/2018, 307/2018, 310/2018
 14. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre MILK-AGRO spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Príloha: Žiadosť, GP
 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Boženu Pechovú
  Príloha: Žiadosť, GP
 16. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Tomáša Pechu a manželku Janu Pechovú
  Príloha: Žiadosť, GP
 17. Návrh na schválenie spôsobu užívania pozemku pre Základnu organizáciu chovateľov poštových holubov Markušovce
  Príloha: Žiadosť, situácia
 18. Návrh na prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov
  Príloha: Situácie
 19. Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov a menovanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov
 20. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2018
  Priloha: Inv.zápis
 21. Oboznámenie sa  návrhom na vyhodnotenie pripomienok k ZaD 02 ÚPN - O Markušovce 
  Príloha: Vyhodnotenie pripomienok
 22. Oboznámenie so zápisom z rokovania o dojednaní odplaty za zriadenie vecného bremena a súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
  Príloha č. 1: Situácia, LV - Hamrisko,    Situácia, LV - Štofan 
  Príloha č. 2: Zápis z rokovania
  Príloha č. 3: Návrh zmluvy
 23. Prerokovanie členov krízového štábu a plánu vyrozumenia
      Príloha č. 1: Krízový štáb do 31.12.2018
      Príloha č. 2: Krízový štáb od 1.1.2019
      Príloha č. 3: Plán vyrozumenia do 31.12.2018
      Príloha č. 4: Plán vyrozumenia od 1.1.2019
 24. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019-2021
  a) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019_2021
      Príloha: Stanovisko HK
  b) Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2019-2021
      Príloha: Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ
 25. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
  a) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu naa roky 2019_2021
      Príloha: Stanovisko HK
  b) Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
      Príloha: Návrh rozpočtu obce
 26. Rôzne
 27. Diskusia
 28. Interpelácia poslancov
 29. Záver

 

 

Marek Virág, v.r.
starosta Obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.