Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia 24.4.2019

Dátum: 17.04.2019
Počet videní: 276

Vyvesené: 17.04.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce 15. 04. 2019                              

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 24. 04. 2019 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

Príloha: Pozvánka

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení   

Príloha: Kontrola uznesení

4. Schválenie VZN Obce Markušovce č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na územní Obce Markušovce 

Príloha: Príloha č. 1

5. Oboznámenie so Zmluvou č. 836125002-1-2019-ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi ŽSR Bratislava a Obcou Markušovce na stavby „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Štofan), Markušovce“a „Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého – časť Hamrisko, Markušovce“   tu ku stiahnutiu

Príloha: Zmluva

Príloha: Uznesenie

6. Súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi RIS, a.s. Spišská Nová Ves a Obcou Markušovce na stavbu „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Štofan), Markušovce“   tu ku stiahnutiu

Príloha: Príloha č. 1

Príloha: Príloha č. 2

7. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre MILK-AGRO spol. s r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Príloha: Príloha č. 1

8. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Boženu Pechovú

Príloha: Príloha č. 1

9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Tomáša Pechu a manželku Janu Pechovú

Príloha: Príloha č. 1

10. Návrh na schválenie spôsobu užívania pozemku pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov Markušovce

Príloha: Príloha č. 1, 2, 3, 4

11. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2019-2021

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

Príloha: Príloha č. 1

b) Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2019-2021

Príloha: Príloha č. 1

12. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019 – 2021

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

Príloha: Príloha č. 1

b) Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021

Príloha: Príloha č. 1

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Interpelácia poslancov

16. Záver

                                      Marek Virág, v.r.                                                                                                               

                                 starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.