Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na OZ

Dátum: 13.06.2019
Počet videní: 277

Vyvesené: 13.06.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce 13. 06. 2019                                                 

                                                                                      MATERIÁLY

    na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                              dňa 20. 06. 2019 o 11.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha
 4. Správa hlavného kontrolóra  z kontroly sociálneho fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby
  1. Príloha
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
  1. Stanovisko
 6. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2018
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1 + 2  k ZÚ  2018
  2. Príloha Záverečný účet 2018
 7. Schválenie VZN Obce Markušovce č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na územní Obce Markušovce
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
 8. Oboznámenie so Zmluvou č. 836125002-1-2019-ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi ŽSR Bratislava a Obcou Markušovce na stavby „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Štofan) Markušovce“a „Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého + časť Hamrisko Markušovce“
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
 9. Súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi RIS, a.s. Spišská Nová Ves a Obcou Markušovce na stavbu „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Štofan) Markušovce“
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
  2. Príloha č. 2
 10. Prijatie návrhu vyhodnotenia pripomienok k ZaD 02 ÚPN-O Markušovce s pokračovaním obstarávania ZaD 02 ÚPN-O Markušovce v zmysle návrhu vyhodnotenia pripomienok
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
 11. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre MILK-AGRO, spol. s r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
 12. Návrh na schválenie spôsobu užívania pozemku pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov Markušovce
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
 13. Prerokovanie žiadosti Heleny Michalovej o zámenu parcely CKN č. 1312/10
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
 14. Návrh na vyradenie drobného majetku
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
 15. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2019-2021
 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
 2. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2019-2021
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1 - dôvodová správa
 1. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1
 2. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2019-2021
  1. ​​​​​​​Príloha č. 1 - dôvodová správa 2019​​​​​​​
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácia poslancov
 4. Záver                                                                                                                  Marek Virág,                                                                                                            

                                                                                                                             starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.