Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 11. zasadnutie OZ na dňa 20.8.2019

Dátum: 16.08.2019
Počet videní: 201

Vyvesené: 16.08.2019

Dátum zvesenia:

Markušovce 13. 08. 2019                                               

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 20. 08. 2019 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha
 4. Správa hlavného kontrolóra  z kontroly sociálneho fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby
 5. Predžalobná upomienka – STAVGEO, s.r.o.
  1.  Príloha
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmlúv o poskytnutí finančných dotácií
  1. Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce
   1.  Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce
  2.  Základná organizácia chovateľov poštových holubov
   1.  Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Základná organizácia chovateľov poštových holubov
  3.  Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce
  4. Folklórny súbor Markušovčan
   1. Žiadosť
  5. Centrum voľného času Smižany
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Centrum voľného času Smižany
  6. Centrum voľného času Spišská Nová Ves
  7. eRko – HKSD, Územie Spiš
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - eRko – HKSD, Územie Spiš
  8. Slovan FO Markušovce
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Slovan FO Markušovce
  9. Územná organizácia DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Územná organizácia DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica
  10. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Markušovce
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Rímskokatolícku cirkev Farnosť Markušovce
  11. Občianské združenie „Hrad Markušovce“
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy - Občianské združenie „Hrad Markušovce“
  12. MUSICA NOBILIS
   1. Žiadosť
   2. Návrh zmluvy – MUSICA NOBILIS
 7. Návrh na schválenie bezodplatného užívania nehnuteľného majetku Obce Markušovce pre ZO CHPH Markušovce – osobitný zreteľ
  1. Príloha
 8. Prerokovanie žiadosti p. Heleny Michalovej o zámenu parcely
  1. Príloha
 9. Súhlas na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi RIS, a.s. Spišská Nová Ves a Obcou Markušovce na stavbu „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Štofan) Markušovce“
  1. Príloha
  2. Príloha
 10. Prerokovanie protestu prokurátora zo dňa 07. 06. 2019 proti VZN Obce Markušovce č. 1/2012 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce
  1. Príloha
  2. Príloha
 11. Zmluva o združení medzi Obcou Markušovce, občianskym združením Hrad Markušovce a majiteľmi hradu v Markušovciach
  1. Príloha
 12. Návrh na 1 zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2019
  1. Príloha
 13. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2019
  1. Príloha
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Interpelácia poslancov
 17. Záver                                                                

 

                                                                                                                                      Marek Virág,   v.r.               

                                                                                                                           starosta obce Markušovce

 

Materiály k bodom rokovania Vám  zasielame e-mailom.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.