Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 29. zasadnutie OZ zo dňa 10.12.2020

Dátum: 07.12.2020
Počet videní: 277

Vyvesené: 07.12.2020

Dátum zvesenia: 23.12.2020

Markušovce 4. 12. 2020                                                   

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 10. 12. 2020 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome v Markušovciach s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schvélenie programu zasadnutia.
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Ingrid Schneiderovúz dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Schneiderová Ingrid
 4. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Ján Dračka a Eva Dračková z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Dračko, Dračková
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Marianu Hudákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha - Hudáková
 6. Prerokovanie žiadosti Burima Memediho o prenájom priestorovv roku KD
  1. Príloha - Burim Memedi
 7. Návrh na prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
 8. Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov a menovanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov
 9. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi Obcou Markušovce a VSD
  1. Príloha č. 1 - Žiadosť o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve - Katarína Zezulová
  2. Príloha č. 2 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy- VSD
  3. Príloha č. 3 - Výrez z katastrálnej mapy
  4. Príloha č. 4 - Plnomocenstvo
  5. Príloha č. 5 - Výpis LV
 10. Návrh na schváleniepredloženia ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu "Vysporiadnie majetkovo-právnych vzťahov v časti Jareček v obci Markušovce" v rámci výzvy: "OPLZ-PO5-2020-4"     
 11. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2019
  1. Príloha č. 1 - Dôvodová správaPríloha č. 1 - Dôvodová správa
  2. Príloha č. 2 - Plnenie rozpočtových príjmových položiek rozpočtu 2019
  3. Príloha č. 3 - Rozpočet ZŠsMŠ Markušovce
 12. Návrh na 8. zmenu rozpočtu obce Markušovce za rok 2019
  1. Príloha - Návrh
 13. Návrh dodatku č, 1 k VZN č. 2/2019
  1. Príloha - Dôvodová správa
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Interpelácia poslancov
 17. Záver                    

 

 

                                                                                                                             Marek Virág v.r                                                                                                    

                                                                                                                 starosta obce Markušovce

 

 

Chcem Vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

 

Materiály k bodom rokovania Vám  zasielame e-mailom.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.