Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 34. zasadnutie OZ zo dňa 17.6.2021

Dátum: 14.06.2021
Počet videní: 206

Vyvesené: 14.06.2021

Dátum zvesenia: 30.06.2021

Markušovce 7.6.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                                    zvoláva starosta obce        

34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 17.06.2021 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce  Markušovce s týmto návrhom programu:

 

  1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (187.91 kB)
  2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (184.13 kB)
  3. Kontrola uznesení
  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
  5. Návrh uznesenia k záverečnému účtu Obce Markušovce za rok 2020 (135.07 kB)

          5.1 Príloha č. 1. Záverečný účet 2020 - Návrh (808.97 kB)

          5.2 Príloha č. 2 a 3 k Záverečnému účtu 2020 (918.69 kB)

          5.3 Príloha č. 4 –  ZŠsMŠ Markušovce _ Rozpočet na rok 2020 (383.86 kB)

  6.        6. Dôvodová správa k  Návrhu na 2. zmenu Rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2021 (292.04 kB)

                  6.1 Príloha - Návrh na 2. zmenu Rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2021 (699.06 kB)

  7.        7. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016       

                  a návrh na scválenie zmlúv  o poskytnutí finančných dotácií

          7.1 Dôvodová správa - návrh na dotáciu Rímskokat. cirkev Biskupstvo Sp.Podhradie (190.56 kB)

       Príloha 1. Žiadosť – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie (278.65 kB)

                 Príloha 2. Návrh zmluvy – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie (943.14 kB)

          7.2  Dôvodová správa - návrh na dotáciu ZOCHPH (189.27 kB)

                  Príloha 1. Žiadosť – Základná organizácia chovateľov poštových holubov (355.56 kB)

                  Príloha 2. Návrh zmluvy – Základná organizácia chovateľov poštových holubov (945.65 kB)

          7.3  Dôvodová správa - návrh na dotáciu SZZP č. 8 Markušovce   (190.03 kB)

                  Príloha 1. Žiadosť – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce (331.53 kB)

                  Príloha 2. Návrh zmluvy – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce (944.65 kB)

          7.4  Dôvodová správa - nárvh nadotáciu ZOJD Slovenska  (188.97 kB)

                  Príloha 1. Žiadosť – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (381.22 kB)

                  Príloha 2. Návrh zmluvy - Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (948.61 kB)

8.         8. Informácia o vydaní Organizačného poriadku OcÚ Markušovce (181.64 kB)

                 8.1 Organizačný poriadk OcÚ Markušovce podpísaný 26.5.2021 (4.4 MB)

             9. Dôvodová správa k plánu kontrolnej činnosti (284.26 kB)

                 9.1 Plán kontrolnej činnosti na polročné obdobie.  (342.61 kB)                                                                                                                                                                                                                                                                                       10. Správa o výsledku OVS na nájom nehnuteľnosti vyhlásenej 22.3.2021 (291.53 kB)

                  10.1 Zápisnica z vyhodnotenia OVS_Burim Memedi  (308.66 kB)                                                                                                                                                                                                                                                                                     11. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu nebyt. priestorov v ZS pre Animus Pharm s.r.o. z dôvodu                           hodného osobitného zreteľa (193.63 kB)

                   11.1 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov ZS_Animus Pharm s.r.o. (128.03 kB)                                          12.   Rôzne                                                                                                                                                                                  13.   Diskusia                                                                                                                                                                              14.   Interpelácia poslancov                                                                                                                                                    15.   Záver

                                                                                                                                                 Marek Virág  v.r.

                                                                                                                                        Starosta obce Markušovce  

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.