Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 36. zasadnutie OZ zo dňa 5.8.2021

Dátum: 23.07.2021
Počet videní: 245

Vyvesené: 23.07.2021

Dátum zvesenia: 08.08.2021

Markušovce 20.7.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                             zvoláva starosta obce       

36. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 05.08.2021 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce  Markušovce s týmto návrhom programu:

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (187.75 kB)

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (183.55 kB)

3. Kontrola uznesení (282.38 kB)

Príloha č. 1 (406.21 kB)

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 (282.37 kB)

Príloha č. 1 (208.16 kB)

5. Návrh Záverečnému účtu Obce Markušovce za rok 2020 (135.31 kB)

Príloha č. 1 (808.97 kB)

Príloha č. 2 (1.28 MB)

Príloha č. 3 (411.16 kB)

Príloha č. 4 (315.25 kB)

6. Návrhu na 3. zmenu Rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2021 (291.84 kB)

Príloha č. 1 (657.65 kB)

7. Návrh na 3. zmenu Rozpočtu obce Markušovce na rok 2021 (187.45 kB)

1. Príloha č. 1  (1.25 MB)

2. Príloha č. 2  (47.24 kB)         

8. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmlúv  o poskytnutí finančných dotácií

8.1 Žiadosť – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie (190.99 kB)

Príloha č. 1 (278.65 kB)

Príloha č. 2 (943.14 kB)

8.2 Žiadosť – Základná organizácia chovateľov poštových holubov (189.5 kB)

Príloha č. 1 (355.56 kB)

Príloha č. 2 (945.65 kB)

8.3 Žiadosť – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce (189.91 kB)

Príloha č. 1 (331.53 kB)

Príloha č. 2 (944.65 kB)

8.4 Žiadosť – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (247.1 kB)

Príloha č. 1 (381.22 kB)

Príloha č. 2 (948.61 kB)

8.5 Žiadosť – Hrad Markušovce – občianske združenie (189.1 kB)

Príloha č. 1 (296.86 kB)

Príloha č. 2 (944.76 kB)

9. Informácia o vydaní Organizačného poriadku OcÚ Markušovce (181.69 kB)   

  Príloha č. 1 (4.4 MB)      

10. Plán kontrolnej činnosti (284.38 kB)  

Príloha č. 1   (342.61 kB)   

11. Správa o výsledku OVS na nájom nehnuteľnosti vyhlásenej 22.3.2021  (Burim Memedi) (291.71 kB)  

Príloha č. 1  (308.66 kB) 

12. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu nebyt. priestorov v ZS pre Animus Pharm s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (193.78 kB)

Príloha č. 1 (126.48 kB)

13. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi Obcou Markušovce a Petrom Vojsom (191.36 kB)

Príloha č. 1 (101.36 kB)

Príloha č. 2 (100.34 kB)

Príloha č. 3 (294.45 kB)

Príloha č. 4 (303.56 kB)

Príloha č. 5 (145.09 kB)

14. Návrh na prerokovanie petície občanov ul. Sv. J. Nepomuckého (Roztocká kolónia) (109.18 kB)

Príloha č. 1 (40.62 kB)

Príloha č. 2 (15.05 kB)

15. Návrh na zrušenie uznesenia 222/2014 (257.74 kB) 

Príloha č. 1   (481.63 kB)

16. Rôzne

17. Diskusia

18. Interpelácia poslancov

19. Záver

 

 

                                                                                                                                                 Marek Virág v.r.

                                                                                                                                        Starosta obce Markušovce 

 

 

 

Chcem Vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili OZ, Vaša účasť je potrebná! Materiály k bodom Vám zasielame e-mailom. 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.