Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 37. zasadnutie OZ zo dňa 2.9.2021

Dátum: 23.08.2021
Počet videní: 169

Vyvesené: 23.08.2021

Dátum zvesenia: 08.09.2021

Markušovce 23. 08. 2021                                               

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                               dňa 02. 09. 2021 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (109.92 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (100.83 kB)
 3. Kontrola uznesení (135.34 kB)
  1. Správa o kontrole plnenia uznesení. (520.51 kB)
 4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Markušovce (106.38 kB)
  1. 4_P_1_Návrh VZN č. 1 2021.pdf (125 kB)
 5. Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemku CKN 147/1 – Vladimír Farkašovský a Ivana Farkašovská (109.79 kB)
  1. 5_P_1_Pozemok Farkašovský.pdf (406.03 kB)
 6. Prerokovanie žiadosti o kúpu časti pozemku CKN 1784/1 – ZMLI CAPITAL s.r.o. (117.68 kB)
  1. 6_P_1_Zmli_capital.pdf (198.96 kB)
 7. Prerokovanie ponuky fy. SG Consulta s.r.o. na odpredaj pozemkov do vlastníctva obce (115.12 kB)
  1. 7_P_1_Ponuka SG Consulta.pdf (549.99 kB)
 8. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku obce Markušovce pre Animus Pharm s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (120.66 kB)
  1. 8_P_1_Žiadosť o prenájom nebytových prístrojov lekáreň.pdf (125.43 kB)
 9. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku obce Markušovce pre Animus Pharm s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (118 kB)​​​​​​​
  1. 9_P_1_Zámer prenájmu lekárne.pdf (252.5 kB)
 10. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2020 (103.49 kB)​​​​​​​
  1. 10_P_1_inventarizácia.pdf (411.78 kB)​​​​​​​
 11. Návrh na 4. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2021 (370.77 kB)​​​​​​
  1. Bod č.11 - ZŠ Príloha č. 1 - nové.pdf (616.67 kB)​​​​​​​
 12. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 (268.89 kB)​​​​​​​
  1. Bod č. 12 - priloha č. 1_2_k zmene rozpočtu obce.pdf (1.29 MB)
  2. Bod č. 12 - príloha č. 3_k zmene rozpočtu obce.pdf (23.08 kB)​​​​​​​
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Interpelácia poslancov
 16. Záver                                                                    

                                                                                                     Marek Virág, v.r.

                                                                                          starosta obce Markušovce

 

Materiály k bodom rokovania Vámzasielame e-mailom.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.