Navigácia

Obsah

Rozpočet obce


Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(Štatút obce, §9)

Rok 2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 Stiahnuté: 17x | 21.12.2022

Návrh rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 Stiahnuté: 11x | 21.12.2022

Schválený rozpočet Obce Markušovce na rok 2023 Stiahnuté: 31x | 21.12.2022

Rok 2022

Rozpočet obce 2022 po 8. zmene Stiahnuté: 23x | 11.12.2022

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 7. zmene Stiahnuté: 24x | 11.12.2022

Rozpočet obce 2022 po 7. zmene Stiahnuté: 15x | 11.12.2022

Rozpočtové opatrenie obce č. 6 Stiahnuté: 28x | 29.11.2022

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 5. zmene RO Stiahnuté: 23x | 29.11.2022

Rozpočet obce 2022 po 5. zmene Stiahnuté: 21x | 29.11.2022

Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2022 Stiahnuté: 43x | 07.11.2022

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2022 Stiahnuté: 15x | 07.11.2022

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 3. zmene Stiahnuté: 44x | 19.08.2022

Rozpočtové opatrenie obce č. 4 Stiahnuté: 34x | 19.08.2022

Rozpočet obce 2022 po 4. zmene Stiahnuté: 41x | 19.08.2022

Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2022 Stiahnuté: 26x | 19.08.2022

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2022 Stiahnuté: 22x | 19.08.2022

Rozpočet obce 2021 po 3. zmene Stiahnuté: 46x | 23.06.2022

Rozpočet ZŠ s MŠ Markušovce po 2. zmene Stiahnuté: 55x | 23.06.2022

Rozpočet obce Markušovce po 1. zmene Stiahnuté: 79x | 25.05.2022

Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2022 Stiahnuté: 62x | 10.05.2022

Stránka