Navigácia

Obsah

Štatút obce Markušovce

statut_obce.pdf (553.39 kB)

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach na základe IV. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy dňa 15.10.1995

 

schvaľuje

 

ŠTATÚT OBCE MARKUŠOVCE

 

Preambula

 

Markušovce sú starou historickou obcou ležiacou v údolí rieky Hornád päť kilometrov východne od mesta Spišská Nová Ves. V minulosti bola významnou obcou ovplyvňujúcou život na Spiši vzhľadom na sídlo rodiny Máriássyovcov. Svojimi kultúrnymi a historickými pamiatkami, ktoré sú v obci zákonom chránenou pamiatkovou zónou je predurčená na rozvoj turistického ruchu.

Vychádzajúc z cyrilometodských tradícií a dedičstva našich predkov, mysliac na blaho budúcich generácií, sa obyvatelia obce Markušovce prostredníctvom svojich volených zástupcov uznášajú na tomto štatúte.

 

PRVÁ HLAVA

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 

(1)

Štatút obce Markušovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Markušovce (ďalej len „obec"), práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, obecných vyznamenaní a cien obce.

(2)

Štatút obce Markušovce je základným normatívnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2
Postavenie a pôsobnosť obce

 

(1)

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí jej katastrálne územie.

 

Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2)

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce.

(3)

Obec má právo na svoje obecné symboly.

(4)

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

(5)

Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

   
 

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

(1)

Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

(2)

Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto povinnosti sú zakotvené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Obyvateľ obce má právo najmä:

 

a)

voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánov samosprávy obce,

 

b)

hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),

 

c)

zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

 

d)

obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

 

e)

používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,

 

f)

požadovať súčinnosť obce pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,

 

g)

požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

(3)

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:

 

a)

ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,

 

b)

podieľať sa na ochrane a na zveľaďované životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci,

 

c)

poskytovať podľa svojich schopností a možností pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

(4)

Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto

 

a)

má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

 

b)

je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt,

 

c)

má čestné občianstvo obce.

 

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5)

Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(6)

Obyvateľ obce má právo požadovať nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 4
Samospráva obce

 

(1)

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

 

a)

orgánmi obce,

 

b)

hlasovaním obyvateľov obce,

 

c)

verejným zhromaždením obyvateľov obce.

(2)

Obec je povinná vykonávať samosprávne úlohy vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(3)

Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

 

§ 5
Vzťah štátu a obce

 

(1)

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej samosprávy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obce štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

(2)

Výkon štátnej správy prenesený na obec riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

(3)

V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi.

 

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

(1)

Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (samosprávne nariadenia). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2)

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie (správne nariadenia) len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3)

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce a ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Markušovciach".

 

DRUHÁ HLAVA
Majetok, financovanie a rozpočet obce

 

§ 7
Majetok obce

 

(1)

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a subjektov založených alebo vytvorených obcou.

(2)

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, používa sa najmä:

 

-

na verejné účely,

 

-

na podnikateľskú činnosť,

 

-

na výkon samosprávy obce.

(3)

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4)

Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(5)

Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

(6)

Majetok obce určený na výkon samosprávy obce je možné použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a činnosť samosprávnych orgánov obce.

(7)

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

(8)

0bec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

(9)

Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad a organizácie založené obcou v súlade s platnou právnou úpravou.

(10)

Majetok obce a nakladanie s ním upraví nariadenie obecného zastupiteľstva „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce".

 

§ 8
Financovanie obce

 

(1)

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

 

-

príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),

 

-

výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,

 

-

podiely na daniach v správe štátu,

 

-

výnosy z pokút uložených za priestupky,

 

-

iné príjmy.

(2)

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

(3)

Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí, obec môže združiť finančné prostriedky.

(4)

Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.

(5)

Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí úveru alebo pôžičky.

 

-

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

 

-

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.

 

§ 9
Rozpočet obce

 

(1)

Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2)

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

(3)

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

(4)

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(5)

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

(6)

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

(7)

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(8)

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje.

   

TRETIA HLAVA
Orgány obce

   

§ 10

Základné ustanovenia

   

(1)

Orgánmi obce sú:

 

a)

obecné zastupiteľstvo,

 

b)

starosta.

(2)

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach môže zriadiť alebo zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonne, kontrolné a poradné orgány, ktorými sú najmä:

 

a)

obecná rada,

 

b)

komisie obecného zastupiteľstva,

 

c)

obecná polícia,

 

d)

obecný požiarny zbor

 

a určuje im náplň práce. Môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

   

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

   

(1)

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.

(2)

Počet poslancov na jednotlivé volebné obdobia určí obecné zastupiteľstvo pred voľbami podľa počtu obyvateľov v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(3)

Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

(4)

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou

 

a)

starostu,

 

b)

zamestnanca obce, v ktorom bol zvolený,

 

c)

štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

 

d)

podľa osobitného zákona (zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov).

 

§ 12
Úlohy obecného zastupiteľstva

 

(1)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2)

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 

a)

určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, ktorý obec užíva, s majetkom iných právnických osôb a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

 

b)

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o spolupráci vo veci uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, schvaľovať zmluvu o zriadení združenia obcí, o prevzatí dlhu a prevzatí ručiteľského záväzku,

 

c)

schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

 

d)

rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 

e)

rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

 

f)

určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,

 

g)

vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

 

h)

uznášať sa na nariadeniach obce,

 

i)

schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,

 

j)

určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

 

k)

schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (napr. rokovacie a organizačné poriadky),

 

l)

schvaľovať odmeny orgánom zriadeným podľa § 10 ods. 2 tohto štatútu,

 

m)

zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

 

n)

zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v právnickej osobe,

 

o)

zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich zloženie a náplň ich práce,

 

p)

udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny obce,

 

q)

schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

 

r)

schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 50 000 Sk, ?

 

s)

schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 50 000 Sk, ?

 

t)

schvaľovať aukčný predaj vecí,

 

u)

ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce.

(3)

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

(4)

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy upraví "Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Markušovciach".

   

§ 13
Starosta obce

   

(1)

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(2)

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

(3)

Starosta obce

 

a)

zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

 

b)

vykonáva obecnú správu,

 

c)

zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým aj fyzickým osobám,

 

d)

rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

 

e)

uschováva pečať obce vlajku obce a používa obecné insígnie,

 

f)

podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

(4)

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa zákona. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(5)

Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000 Sk za podmienok uvedených v zákone, ak táto:

 

-

poruší nariadenie,

 

-

neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo ak odkladá veci mimo vyhradených miest,

 

-

nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(6)

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 

a)

poslanca obecného zastupiteľstva,

 

b)

zamestnanca obce,

 

c)

štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,

 

d)

predsedu samosprávneho kraja,

 

e)

vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

 

f)

podľa osobitného predpisu (napr. zákon o prokurátoroch...).

 

§ 14
Zástupca starostu

 

(1)

Starosta má zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

(2)

Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

(3)

Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

(4)

Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

 

a)

zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

 

b)

nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (zákon SNR č. 369/199O Zb. v znení neskorších predpisov),

 

c)

vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.

(5)

Zástupca starostu spolupracuje pri príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady.

(6)

Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu ustanoví obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

 

§ 15
Obecná rada

 

(1)

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

(2)

Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

(3)

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

(4)

Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

(5)

Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

(6)

Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady v "Rokovacom poriadku Obecnej rady v Markušovciach".

 

§ 16
Komisie obecného zastupiteľstva

 

(1)

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradne, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2)

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3)

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4)

Podrobnosti o komisiách obecného zastupiteľstva upraví "Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Markušovciach".

 

§ 17
Obecný úrad

 

(1)

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2)

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 

a)

zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

 

b)

pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

 

c)

vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

 

d)

vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

 

e)

koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

 

f)

organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3)

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

(4)

Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje "Organizačný poriadok Obecného úradu v Markušovciach", ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 
         

§ 18
Hlavný kontrolór obce

 

(1)

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra, ktorý je zamestnancom obce. Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.

(2)

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

(3)

Hlavný kontrolór najmä:

 

-

vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

 

-

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

 

-

predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

 

-

predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz za polrok správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,

 

-

spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,

(4)

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom obce a do všetkých dokladov potrebných na výkon kontroly. Pri vykonávaní týchto činností úzko spolupracuje s obecným úradom.

(5)

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady.

(6)

Funkcia hlavného kontrolóra ja nezlučiteľná s funkciou:

 

-

poslanca obecného zastupiteľstva,

 

-

starostu obce,

 

-

člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,

 

-

iného zamestnanca obce,

 

-

podľa osobitného zákona (napr. zákon o sudcoch a prísediacich).

(7)

Výkon funkcie hlavného kontrolóra skončí:

 

-

vzdaním sa funkcie,

 

-

odvolaním z funkcie,

 

-

uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,

 

-

-

-

-

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa odseku 6

(8)

Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra, ak

 

-

opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca

 

-

uvedie nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení o svojich pracovno-právnych vzťahoch alebo o svojich majetkových pomeroch,

 

-

hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom

     
 

ŠTVRTÁ HLAVA
Spolupráca obcí

 

§ 19
Vnútroštátna spolupráca

 

(1)

Obec môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona (napr. Obchodní zákonník, zákon o rozpočtových pravidlách, zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

(2)

Majetok, ktorý obec spolu s ostatnými obcami získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti právnickej osoby, ktorú si založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých účastníkov zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov.

(3)

Spolupráca obce s inými obcami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a v súlade s potrebami obyvateľov obcí. Zmluvy na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvárajú v súlade zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(4)

Obec s inými obcami (resp. mestami) môže zriadiť združenie, ktoré nadobúda právnu platnosť dňom registrácie registrujúcim orgánom. Predmetom činnosti združenia je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosť o životné prostredie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Náležitosti registrácie, stanov a zánik združenia upravuje ustanovenie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

   

§ 20
Medzinárodná spolupráca

   

(1)

Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia. Podrobnosti o spolupráci upravuje ustanovenie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

   

PIATA HLAVA
Hlasovanie obyvateľov obce

   

§ 21

   

(1)

Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2)

Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o

 

a)

zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj o zmenu názvu obce,

 

b)

odvolanie starostu,

 

c)

petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

(3)

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

(4)

Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

   

§ 22
Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

   

(1)

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

   

ŠIESTA HLAVA
Poslanci obecného zastupiteľstva

   

§ 23
Úvodné ustanovenie

   

(1)

Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Poslanci vykonávajú svoje povinnosti v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

   

§ 24
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

   

(1)

Poslanec nadobudne mandát poslanca po zložení poslaneckého sľubu.

(2)

Poslanec je povinný najmä:

 

a)

zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

 

b)

zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

 

c)

dodržiavať Štatút obce Markušovce a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Markušovciach,

 

d)

obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(3)

Mandát poslanca zaniká

 

a)

odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

 

b)

uplynutím funkčného obdobia,

 

c)

vzdaním sa mandátu,

 

d)

právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

 

e)

pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

 

f)

zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

 

g)

ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

 

h)

ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

i)

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

(4)

Poslanec je oprávnený najmä:

 

a)

predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

 

b)

interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

 

c)

požadovať od riaditeľov a vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

 

d)

požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

 

e)

zúčastňovať na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

 

f)

požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(5)

Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

(6)

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

   

§ 25
Náhrady poslancov

   

(1)

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2)

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

(3)

Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat) od obce.

   

SIEDMA HLAVA
Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými osobami a fyzickými osobami,
s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

   

§ 26

   

(1)

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s územne špecializovanými úradmi miestnej štátne správy, ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.), odbornými organizáciami, vysokými školami a výskumnými ústavmi.

(2)

Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými subjektami, s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia na území obce.

   

ÔSMA HLAVA
Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

   

Prvá časť
Symboly obce

   

§ 27
Úvodné ustanovenie

   

(1)

Obecné symboly sú:

 

a)

erb obce Markušovce,

 

b)

vlajka obce Markušovce,

 

c)

pečať obce Markušovce.

(2)

Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

   

§ 28
Erb obce Markušovce

   

(1)

Erb obce Markušovce tvorí:

 

V modrom štíte v zelenej pažiti stojaci striebrovlasí vľavo hľadiaci rozkrídlený anjel v striebornom rúchu a zlatom kabátci, v pravici so zlatou ratolesťou, v ľavici so zlatým vencom.

(2)

Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Markušovce tvorí prílohu č.1 tohoto štatútu.

(3)

Erb obce sa používa:

 

a)

na pečatidle obce,

 

b)

na insígniách starostu,

 

c)

na listinách o udelení čestného občianstva obce Markušovce, ceny obce Markušovce a uznaniach obce Markušovce,

 

d)

na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Markušovciach,

 

e)

na označení katastrálneho územia obce,

 

f)

v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

 

g)

na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,

 

h)

na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru,

 

i)

na označení vozidiel obce obecnej polície a obecného požiarneho zboru,

 

j)

v administratívnom konaní Obecného úradu.

(4)

Právo použiť a používať erb obce v iných prípadoch ako je uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia je viazané na súhlas obce.

(5)

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

   

§ 29
Vlajka obce Markušovce

   

(1)

Vlajka obce Markušovce pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách zelenej, žltej, bielej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

(2)

Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Markušovce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

(3)

Vlajku obce Markušovce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(4)

Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(5)

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (v zmysle zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní).

(6)

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

 

-

vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

 

-

na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

(7)

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

   

§ 30
Pečať obce Markušovce

   

(1)

Pečať obce Markušovce tvorí erb obce Markušovce s kruhopisom: "OBEC Markušovce"

(2)

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov, zmlúv a podobne.

(3)

Pečať uschováva starosta obce.

   

Druhá časť
Čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

   

§ 31
Úvodné ustanovenie

   

(1)

Obec môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

 

a)

Čestné občianstvo obce Markušovce,

 

b)

Cena obce Markušovce,

 

c)

Cena starostu obce Markušovce,

 

d)

odmeny.

(2)

Evidenciu o udelení ocenení vedie Obecný úrad.

   

§ 32
Čestné občianstvo obce Markušovce

   

(1)

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov, a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Markušovce.

(2)

O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

(3)

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4)

Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Markušovce.

   

§ 33
Cena obce Markušovce

   

(1)

Cena obce Markušovce sa udeľuje za:

 

a)

vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

 

b)

činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

 

c)

činnosť osôb alebo organizácií pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2)

Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny obce rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

(3)

Cenu obce Markušovce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 10 000 Sk. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení.

(4)

Cena obce Markušovce sa môže udeliť ročne najviac 3 krát.

(5)

Cena obce Markušovce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(6)

Výnimočne sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

     

§ 34
Cena starostu obce Markušovce

   

(1)

Cenu starostu obce Markušovce udeľuje starosta obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2)

Cenu starostu obce Markušovce tvorí vecný alebo peňažný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

(3)

Návrh na udelenie ceny starostu obce môžu predkladať starostovi aj poslanci obecného zastupiteľstva.

(4)

Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe obce Markušovce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

   

§ 35
Odmena obce

   

(1)

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a obecná rada môžu udeliť odmenu obce, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

   

Tretia časť
Kronika obce Markušovce

   

§ 36

   

(1)

Kronika obce Markušovce sa vedie v úradnom jazyku.

(2)

Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3)

Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4)

Text zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom vyjadrení príslušnej komisie.

   

DEVIATA HLAVA
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

   

§ 37
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

   

(1)

Obyvateľ obce má právo požadovať nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(2)

Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami.

(3)

Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4)

Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

   

§ 38
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

   

(1)

Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc, pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

   

DESIATA HLAVA

   

§ 39
Spoločné a záverečné ustanovenia

   

(1)

Štatút obce Markušovce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2)

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)

Štatút obce Markušovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Markušovciach dňa 14.10.2004 uznesením číslo 109.

(4)

Štatút obce Markušovce nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

 

Príloha 1.: ERB OBCE

Erb

 

Príloha 2.: Vlajka Obce

Vlajka