Navigácia

Obsah

Samospráva

Verejnú správu na Slovensku tvoria štátna správa a samospráva:

1. Štátna správa

Štátny znak SRa) Ústredná štátna správa - vláda, ministerstvá
b) Miestna štátna správa - krajské úrady, obvodné úrady
c) Špecializovaná miestna štátna správa - na úsekoch cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ochrany životného prostredia, školstva atď.

2. Samospráva

Erb obce Markušovcea) Územná samospráva
1. Miestna územná samospráva - obce a mestá
2. Regionálna územná samospráva - vyššie územné celky ktorými sú samosprávne kraje
b) Záujmová samospráva - verejnoprávne korporácie v oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry, školstva, telovýchovy, atď.

 


 

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

A - orgánmi obce,

Orgánmi obce sú:
- obecné zastupiteľstvo,
- starosta.

(Štatút obce, §10)

B - hlasovaním obyvateľov obce:

Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj o zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

(Štatút obce, § 21)

C - verejným zhromaždením obyvateľov obce:

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

(Štatút obce, § 22)

(Štatút obce, § 4)