Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakt

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok 8:00 až 12:00 - 12:30 až 14:00
Utorok 8:00 až 12:00 - 12:30 až 14:00
Streda 8:00 až 12:00 - 12:30 až 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 až 12:00 - 12:30 až 14:00

 

Peter FULLA

Peter FULLA

STAROSTA  OBCE

Miroslav Gurčík

Miroslav Gurčík

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE MARKUŠOVCE

Mgr. Veronika Geletková

Mgr. Veronika Geletková

SEKRETARIÁT  STAROSTU  OBCE

Ing. Ján Šofranko

Ing. Ján Šofranko

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

Riadenie projektov s Úradom práce - aktivačné práce, MOS - menšie obecné služby,

civilná ochrana a krízový manažment

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

aktívne opatrenia trhu prácetrest povinnej práce, priestupky, vymáhanie nedoplatkov

energetika

Peter  VOJS

Peter VOJS

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

údržba vodovodu, ČOV a kanalizácie

komunálny odpad, separovaný zber

správa a údržba cintorína

správa nehnuteľného majetku obce

Správa a údržba obce

Správa a údržba obce

Pracovníci správy a údržby obce:

Stanislav Šteiner - +421 911 306 988,

Bohumil Almáši - +421 948 954 358

Údržba ČOV:

Dušan Krčmár - +421 903 653 107

František Bačkaj

Mgr. Beáta Hamráková

Mgr. Beáta Hamráková

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

sociálne veci, sociálna agenda

Ing. Katarína Šteinerová

Ing. Katarína Šteinerová

Ing. Katarína Šteinerová

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

Stavebný úrad – vydávanie rozhodnutí a povolení v zmysle zákona 50/1976 Zb., ohlásenia drobných stavieb a udržiavacích prác

Špeciálny stavebný úrad – cestné stavby, vodné stavby

Cestný správny orgán miestnych komunikácií – uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie MK, dopravné značenie

Ochrana ovzdušia – súhlasy na povolenie stavby MZZO, na užívanie stavby MZZO, poplatky za MZZO

Štátna správa ochrany prírody a krajiny – výrub drevín

Fakturácia – vodné, stočné

Ing. Klára Rimbalová

Ing. Klára Rimbalová

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

investície obce,  územný plán obce,

prevádzkovanie verejného vodovodu, verejnej  kanalizácie a ČOV

Mária Sedlačková

Mária Sedlačková

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

matrika a register obyvateľov,

súpisné a orientačné čísla stavieb,

evidencia podnikateľov a SHR,

rybárske lístky

Lenka Horváthová

Lenka Horváthová

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

pokladňa,

centrálny protokol pošty,

osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

poplatok za odpad -  komunálny odpad a drobné stavebné odpady,

daň za užívanie verejného priestranstva

Lucia Gerdová

Lucia Gerdová

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

rozpočtovníctvo,

ekonomika

Lucia Klučárová

Lucia Klučárová

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

evidencia majetku,

prenájom nebytových priestorov a pozemkov,

majetko-právne vysporiadanie pozemkov a stavieb,

fakturácia,

vyúčtovanie dotácií

Mgr. Nikola Danišovská

Mgr. Nikola Danišovská

EXTERNÝ ZAMESTNANEC 

personalistika a mzdy,

daň z nehnuteľností,

daň za psa, evidencia psov

Ing. Peter Hamrák

Ing. Peter Hamrák

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT
komunikácia a propagácia,
investície a projekty

Komunitné centrum obce Markušovce

Komunitné centrum obce Markušovce

Pracovníci v Komunitnom centre obce Markušovce

Mgr. Karina Vlčáková Karkošová – Odborný manažér komunitného centra

Nikola Švedová – komunitný pracovník komunitného centra

Ján Horváth – pracovník komunitného centra

PRE-MARK s.r.o., r.s.p.

PRE-MARK s.r.o., r.s.p.

Registrovaný sociálny podnik obce Markušovce

 
 
 
 
 
Adresa
Obecný úradobecný_úrad
Michalská 34/51
Markušovce 053 21
 
IČO: 00329355
DIČ: 2020717765
E-mail:
Telefón  
Ústredňa: 053 4498108; 053 4498137;
                    053 4299359; GSM brána: 0911306990
 
Úradné hodiny
Pondelok  8:00 - 12:00    12:30 - 14:00
Utorok       8:00 - 12:00    12:30 - 14:00
Streda       8:00 - 12:00    12:30 - 17:00
Štvrtok             Nestránkový deň
Piatok       8:00 - 12:00    12:30 - 14:00

Telefonické a e-mailové kontakty na zamestnancov obce sú na úvodnej stránke obce v dolnej časti. 

Referáty:

Sekretariát: Mgr. Veronika Geletková                                       

Evidencia obyvateľstva, matrika: Mária Sedlačková

Personalistika a mzdy, daň z nehnuteľnosti, daň za psa: Bc. Marta Brajerčíková

Pokladňa, podateľňa, osvedčovanie podpisov a listín, poplatok - TKO: Lenka Horváthová
 
Sociálna agenda, školstvo, bytové hospodárstvo: Mgr. Beáta Hamráková 
 
Stavebný úrad: Ing. Katarína Šteinerová
 
Investície a územné plánovanie: Ing. Klára Rimbalová
 
Ekonomika a účtovníctvo:
 
Rozpočtovníctvo a financie: Lucia Gerdová
 
Evidencia majetku, nebytové priestory, fakturácia: Lucia Kľučarová
 
Správa cintorína, údržba majetku obce: Peter Vojs
 
Riadenie projektov s Úradom práce - aktivačné práce, MOS - menšie obecné služby, aktívne opatrenia trhu práce, Civilná ochrana a krízový manažment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, trest povinnej práce, priestupky, vymáhanie nedoplatkov, energetika: Ing. Ján Šofranko

Terénna sociálna práca - od 1.7.2023 je výkon činnosti TSP pozastavená

Komunitné centrum

Projekt PRIM II

Zamestnanci správy a údržby obce: Stanislav Šteiner, Bohumil Almáši

Údržba ČOV: Dušan Krčmár, František Bačkai