Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Symboly obce

Symboly obce

Obecné symboly sú:

a) erb obce Markušovce,
b) vlajka obce Markušovce,
c) pečať obce Markušovce.

Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Erb obce Markušovce

erb_markusovce

Erb obce Markušovce tvorí:
V modrom štíte v zelenej pažiti stojaci striebrovlasí vľavo hľadiaci rozkrídlený anjel v striebornom rúchu a zlatom kabátci, v pravici so zlatou ratolesťou, v ľavici so zlatým vencom.

Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Markušovce tvorí prílohu č.1 tohoto štatútu.

Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Markušovce, ceny obce Markušovce a uznaniach obce Markušovce,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Markušovciach,
e) na označení katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru,
i) na označení vozidiel obce obecnej polície a obecného požiarneho zboru,
j) v administratívnom konaní Obecného úradu.

Právo použiť a používať erb obce v iných prípadoch ako je uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia je viazané na súhlas obce.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

Vlajka obce Markušovce

vlajka_markusovce

Vlajka obce Markušovce pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách zelenej, žltej, bielej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Markušovce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu. Vlajku obce Markušovce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (v zmysle zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní).

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
- vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
- na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Pečať obce Markušovce

Pečať obce Markušovce tvorí erb obce Markušovce s kruhopisom: "OBEC Markušovce"

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov, zmlúv a podobne.

Pečať uschováva starosta obce.